විමල්ගේ නිවසේ මියගිය ළහිරුගේ දේහයට අවසන් ගෞරවය (Photos)


<ysref.a foayhg wjika f.!rjh ^Photos
ñh.sh <ysre cks;a ;reKhdf.a foayhg wjidk f.!rjh oelaùu ms‚i Tyqf.a ksjig meñK mjqf,a ish¨‍fokd fjkqfjka fYdalh m,l< wjia:dj æ
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.