දෙමටගොඩ චමින්ද වැලිකඩ දී ඡායාරූපත් අරන් – මෙන්න සියලු ඡායාරූප (PHOTOS)


fougf.dv pñkao je,slv § PdhdrEm;a wrka - fukak ish¨‍ PdhdrEm ^PHOTOS&
fougf.dv pñkao je,slv ßudkaâ nkaOkd.drfha § ,nd.;a PdhdrEm lsysmhla ms<sn|j fï jk úg wdkafoda,khg ,laj ;sfnkjd'

urK o~qju kshuùug fmr 2013 jif¾§ Tyq rlaIs; nkaOkd.dr.;j isáh § ÿrl:khlska fuu PdhdrEm f.k we;s njhs jd¾;d jkafka'

rlaIs; nkaOkd.drh ;=< Tyqg ÿrl:k mdúÉÑhg bv§u iïnkaOfhka fuu PdhdrEm ksl=;aùu;a iu. oeä l;dnyla u;=j ;sfnkjd'

tu PdhdrEm my;ska oelafjkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.