''හීන ගොඩක් ඇත, සල්ලි ටිකක් මදි" කියා ෆේස්බුක් දැමූ කින්ස්ලි හීනයක් සේ නොසිතූ මොහොතක පරව ගිය අරුමය - Photos


zzySk f.dvla we;" i,a,s álla uȘ‍ lshd f*ianqla oeuQ lskaia,s ySkhla fia fkdis;+ fudfyd;l mrj .sh wreuh - Photos
ñksiaiqkag ySk f.dvla ;sfhkjd" ta;a i,a,s ;uhs ta yeufoagu m%Yafka fjkafka' ta úÈhg ySk f.dvla ysf;a ;shdf.k bkak ñksiaiq iuyr fj,djg ySk tlalu fkdys;mq fj,dj,a j,§ wmsj od,d hkjd'

fï lshkak hkafk;a ta jf.a l;djla' Tyq kñka lskaia,s m%Nd;a' jD;a;Sh PdhdrEm Ys,amshl= jqKq Tyqf.a leurdfjka ,iaikg t<shg wdj PdhdrEm ´ks ;rï ;snqKd' újdy ux., W;aij ú;rla fkfjhs m%sh iïNdIK mjd lskaia,sf.a leurdfjka ñksiaiq f.dvfofkla u;lhka j,g tl;= lr.;a;d'

ta w;f¾ ySk fmdÈne|ka jevlg .shmq lsiaka,s ljqre;a fkdoeku fï f,daflag iuqÿkakd' Tyq 
fmf¾od ^24& rd;%sfha nia r:hlska urokalvj, olajd meñfKñka ysáfha'

ta;a tlmdrgu Tyq b|f.k ysgmq wiqfkka jegqKd' nia tfla ñksiaiq Tyqj ke.sÜgjkak yeÿj;a taflka m<la jqfKa kE' Tyq ta wjia:dfõu ñh.syska ;snqfKa yÈisfha we;sjqKq yDohdndOhlska'

ñhhoaÈ lskaia,sf.a jih wjqreÿ 30la' ySk fmdÈ ne|ka ysgmq lskaia,s Tyqf.a f*ianqla .sKqfï wka;sug od,d ;snqfK;a zzySk f.dvla ;sfhkjd" ta;a i,a,s álla uÈzz lsh,d'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.