ගැහැණු ළමයෙකු දිහා බැලූ වැරැද්දට ජීවිතයේ හොඳම කාලය මැරි මැරි ඉපදෙන ඉෂාන් - Photos


.eyeKq <ufhl= Èyd neÆ je/oaog Ôú;fha fyd|u ld,h ueß ueß bmfok bIdka - Photos
wïn,kaf.dv .,f.dv kj Pkmofha mÈxÑj bIdka l=udrf.a jhi wjqreÿ 18hs' thd .sh wjqreoa cQ,s udfia bo,d fï fjklka bkafka f,v wefoa' bIdkag fufyu fjkak fya;=j 2015 jif¾ PQ,S udfia ojil ;re‚hla Èyd n,mq isoaêhlg mqoa.,hska y;rfofkla tl;=fj,d fmd,a,lska ysig myr§uhs'

fï wjdikdjka; isoaêfhka miafia fï ;reKhdg ys;d.; fkdyels isÿùulg uqyqK fokak isoaO jqKd'

frday,a lsysmhl§ wjia:d lsysmhl§ Y,Hl¾u lsysmhla lr we;s w;r fïjkúg fï ;reKhdf.a ysfia lgqjla ke;sjhs Âj;a fjkafka'

tla j;djla wk;=ßka ydkS jQ ysia ln, bj;alr re' ,laI 2'5 úhoñka l!;su ysia ln,la oeuqjo th i;s folla hdug fmr krla ù ;sfhkjd'

miqj kej;;a Y,Hl¾uhla lr l!;su ysialn,o bj;al<d' fujkúg ysi mj;skafka yu j,ska mukla iúu;ajhs'

wjia:d lsysmhl§ Y,Hl¾u lr we;af;a lsysm fokl=f.a wdOdr u;hs'

fï wÿre isÿùug uqyqK fokak l<ska bIdka mmvï ksIamdok wdh;khl fiajh lr foudmshka fofokdg wem Wmia:dk lrñka isáhd'

ta;a oeka isoaOfj,d ;sfhkafka fouõmshkag bIdkag wem Wmia:dk lrkakhs'

wk;=r iïnkaofhka wïn,kaf.dv fmd,Sish iellrejka w;awvx.=jg .;a;o fï ;reKhdf.a jákd Âú;h oeka ueÍ ueÍ bm§ula fj,d ;sfhkafka'

kuq;a wirK ù we;af;a fïjkúg orejkaf.a ie,ls,s ,eìhhq;= jhil isák uj;a mshd;a h'

bIdkaf.a PdhdrEm my;ska''Loading...

No comments:

Powered by Blogger.