අව්වට වේලන්න බැරිවුණු, වැස්සට හෝදන්න බැරිවුණු මහේලගේ මනුස්සකම - Photos


wõjg fõ,kak neßjqKq" jeiaig fydaokak neßjqKq ufya,f.a ukqiailu - Photos
fmaÿre;=vqfõ isg fojqkaor ;=vqjg olajd .uka lrñka .d,a," lrdmsáh frday,g ms<sld wdh;khla bÈlsßu i|yd wOdr tl;= lsÍu fjkqfjka meje;afjk TrailSL md.u fï Èkj, meje;afjkjd'

ta i|yd ufya, chj¾Ok m%uqLj lghq;= lrk w;r j¾Idj uOHfha mjd Tjqka md .ufka ksr;jqfka fï whqßka'''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.