කවීෂාගේ මිනිපෙට්ටිය ළඟ ගත්තා කියන සෙල්ෆියේ ඇත්ත කතාව - Photos


lùIdf.a ñksfmÜáh <Õ .;a;d lshk fi,a*sfha we;a; l;dj - Photos
Facebook tfla ießirk wms ldg;a úúO Post olskak ,efnkjd' fyd| foaj,a jf.au lsisu f;areula ke;sj uv .yk foj¨‍;a fï Post j, ;sfhkjd'

lùId lsõju oeka f.dvla wh okakjd' wehf.a urKh we;euqka úys¿jla úÈyg;a mdúÉÑ l<d'

tfyu wkjYH jevla l< fmdiaÜ lsysmhla wmsg yïnqKd' n,kak k¿ ks<shka mrK kdgHl l< o¾Ykhla lùIdf.a ku .dj,d yo,d ;sfhk yeá' fïjd lrkafka ke;sj yß foaj,a j,g Facebook fhdod .;af;d;a ;ud jákafka'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.