728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, October 16, 2016

  හදවත් කම්පා කරමින් ලොව දෙවැනි වේගවත්ම මිනිසාගේ දියණිය වෙඩි තබා ඝාතනය කරයි - Photos

  yoj;a lïmd lrñka f,dj fojeks fõ.j;au ñksidf.a Èh‚h fjä ;nd >d;kh lrhs - Photos
  f,dj fojeks fõ.j;au ñksid f,i y÷kajk weußldfõ flá ÿr Odjk Y+r Tyson Gay f.a Èh‚h fjä ;nd >d;kh lrwe;s nj úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'

  jhi wjqreÿ 15 la Trinity Gayg weußldfõ flkaglS m%foaYfha§ fï fjä ;eîu isÿj ;sfnkjd'

  wdmkYd,djl r: .d,l kj;d ;snQ fudag¾ r: foll isá msßila úiska fuu fjä ;eîu isÿl< njghs úfoia udOH jd¾;d lrkafka'

  fjä ;eîfuka nrm;, ;=jd, ,enQ weh frday,a .;lsÍfuka miqj Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd'

  óg¾ 100 biõfõ weußldfõ Y+rhd fukau f,dj fojeks fõ.j;au ñksid f,io y÷kajkafka Tyson Gay'

  fuu isoaêh ms<sn|j f,dj mqrd úYd, msßila ;u fYdalh m,lr ;sfnkjd'

  Tyson Gay fojeks jkafka iqmsß fláÿr Odjk Y+r cefuhsldfõ Wfiaka fnda,aghs'
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: හදවත් කම්පා කරමින් ලොව දෙවැනි වේගවත්ම මිනිසාගේ දියණිය වෙඩි තබා ඝාතනය කරයි - Photos Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top