නොසිතූ මොහොතක සිදුවූ අනතුරකින් ජීවිතය හැරගිය කවීෂාගේ දේහය බොරැල්ලට රැගෙන එයි - Photos


fkdis;+ fudfyd;l isÿjQ wk;=rlska Ôú;h yer.sh lùIdf.a foayh fnd/,a,g /f.k ths - Photos 
rx.k Ys,amskS lùId wfhaIdks Bfha WoEik isÿjQ ßh wk;=rlska Ôú;h yer.shd'

miqj l¿fndaú, frdayf,a wehf.a foayh ;ekam;a lr ;snQ w;r fï jkúg lùIdf.a foayh fnd/,a, chr;ak u,a Yd,dfõ ;ekam;a lr ;sfnkjd'

lùIdg wjika f.!rj oelaùu i|yd wo WoEik 8'30 isg iji 6'00 olajd lùIdf.a foayh tys ;ekam;a lr ;efnk njhs mjqf,a {d;sfhla wmfj; mejiqfõ'

bka miqj lsߢje, msysá lùIdfka ksji fj; foayh /f.k hk w;r 19 jeks n%yiam;skaod lùIdf.a wjika lghq;= isÿlrk njhs jd¾;d jqfKa'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.