නිළි කවීෂාගේ ජීවිතය උදුරාගත් මාරක රිය අනතුරේ ඡායාරූප - Photos


ks<s lùIdf.a Ôú;h Wÿrd.;a udrl ßh wk;=f¾ PdhdrEm - Photos
ks<s lùId wfhaIdks wo w¿hu wehf.au fudag¾ r:fhka wk;=rg ,laj ñh.sh udrl wk;=f¾ PdhdrEm fï jk úg  wmfj; ,eî ;sfnkjd'

tys oelafjk wdldrhg fudag¾ r:fha miqmi fldgig fuu wk;=frka oeä ydks isÿj ;sfnkjd'

ßhÿre wiqk we;s ia:dkfha t;rï ydks isÿj ke;sjqk;a lùIdf.a ysi wk;=r;a iuÕska fudag¾ r:fhau je§fuka ysig f,a .ukalr ;sfnkjd'

ta fya;=fjkqhs weh Ôú;laIhg m;aj we;s nj  wmg oek.kakg ,enqfKa' fï tu wk;=f¾ PdhdrEmhs'''''

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.