චිලි හිරේ ඉන්න ගමන් කට්ටියකට ස්තුති කරලා (Photos)


Ñ,s ysf¾ bkak .uka lÜáhlg ia;=;s lr,d ^Photos&
Chillie ;s,xl lsõju oeka kï lÜáhg f.dvla foaj,a u;flg tkjd we;s fka' yß Ñ,sg jqfKa fudllao lsh, yefudau okak ksid ta .ek wms wuq;=fjka u;la lrkak hkafka keye'

fï udfia 25 fjklka Ñ,s bkafka nkaOkd.drfha' ta bkak .uka Ñ,s Bfha ojfia thd tlal ysgmq lÜáhlg ia;=;s lr,d ;sfhkjd'

ta úÈhg ia;=;s lr,d ;sfhkafka thdf.a ks, Facebook msgqfjka''

okakjo Ñ,sf.a ia;=;sh mqo lr,d ;sfhkafka thdf.a we;a; risl risldúhkag' tfyu ;ud Ñ,s lshkafka'

Ñ,s nqlsfha fï igyk od,d lshkjd fya;=jla ke;sj thdg ffjr lrk whg jf.au we;a; oekf.k thd <Õska bkak whg f.dvla ia;=;s lsh,d'

oeka Ñ,s fjkog;a jvd Yla;su;a fj,d lsh,d jeäÿrg;a fï igyfkka lshkjd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.