විවිධ කටකතා පැතිරෙමින් තිබේ-ජනපති සහ අගමැති ඊයේ රෑ ගිය ගමන මෙන්න(PHOTOS)


úúO lgl;d me;sfrñka ;sfí-ckm;s iy w.ue;s Bfha ? .sh .uk fukak^PHOTOS&
rfÜ j;auka foaYmd,k ;;a;ajh iïnkaOfhka fï jk úg úúO lgl;d me;sfrñka ;sfnkjd'

ckdêm;sjrhd ysgmq wdrlaIl f,alïjrhd we;=¿ msßila kS;sh yuqjg f.k tau iïnkaOfhka l< m%ldYh;a iu. fï ;;a;ajh u;=j ;sfnkjd'

tjka miqìul Bfha ^13&rd;%S fld,a¨‍msáh jd¨‍ldrdu úydria:dkfha fmryer ux.,H i|yd ckdêm;sjrhd iy w.ue;sjrhd iyNd.sjQ PdhdrEm my;ska oelafjkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.