කොළඹදී ඇල්ලූ තායි පිරිමි ගණිකාවෝ (PHOTOS)


fld<U§ we,aÆ ;dhs msßñ .‚ldfjda ^PHOTOS&
 ;dhs,ka;fha isg meñ‚ msßñ ,sx.sl Y‍%ñlhska msßila Y‍%S ,xldfõ§ w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' ta" fld<U fldgqj m‍%foaYfha§hs' w;awvx.=jg .;a msßi w;rg msßñ ,sx.sl Y‍%ñlhska ;sfofkl= wh;a' Tjqka Y,Hl¾u u.ska ,sx.sl úm¾hdihka isÿlr.;a wh njhs uQ,sl mÍlaIKj,§ fy<s jqfKa' Bfha ^11& rd;‍%sfha fuu jeg,Su isÿlf<a fk;a t*a'tï' neÆï., isÿl< úu¾Ykhlg wod<jhs'

fuu msßñ ,sx.sl Y‍%ñlhska fhdodf.k cdjdru isÿl< nj lshk m‍%Odk iellre o w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' fuu cdjdru jeä jYfhka isÿlrf.k f.dia we;af;a fld<U k.rh flakaø lr.ksñka' cx.u ÿrl:kh Tiafia fidhd .kakd .eKqïlrejkag fuu ;dhs,ka; msßñ ,sx.sl Y‍%ñlhska ,nd § we;af;a wêl ñ, .Kkaj,ghs'
fuu úu¾Ykhg wod< fk;a t*a'tï' neÆï., jevigyk bÈßfha§ úldYh lsÍug kshñ;hs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.