ලොකු, කුඩා සැමගේ හදවත් සිනහවෙන් පිනවූ ''මිස්ටර් බීන්" සමුගනී - Photos


f,dl=" l=vd ieuf.a yoj;a iskyfjka mskjQ zzñiag¾ îka˜‍ iuq.kS - Photos 
f,dl=" l=vd ld w;r;a ckm%sh jqKq úlg pß;hla ;uhs ñiag¾ îka lshkafka'

ñiag¾ îka fyj;a frdajka weÜlskaika fï jif¾ ueo Nd.fha§ lrmq m%ldYhla ksid risl yoj;a;=,g wi;=gla tl;=jqKd'

talg fya;=j ;uhs ñiag¾ îka f.a pß;hg úY%du §ug ld,h meñK ;sfnk nj isÿl< m%ldYhla'

Tyq tys§ m%ldY lr ;snqfKa ˜‍ ñiag¾ îka˜‍ pß;h ksid ;ukag m%isoaêhla jf.au jd‚cuh jákdlula ,enqKq njhs'

ueÈúfha miqjk ;ukaf.a fmkqu;a oeka fkd.e,fmk ksid ñiag¾ îka pß;hg iuq§,d úfõl .kakjd lsh,hs jeäÿrg;a i|yka lr ;sfnkafka'

fï m%ldYh isÿlr ld,hla .;jqj;a risl yoj;aj,ska ;du;a ñiag¾ îka hk kduh uelS fkdf.dia we;s njhs rislhska jf.au iskud úpdrlhskao mjikafka'

iEu flfkl=f.au yoj;aj, ñiag¾ îka hk kduh r|jkakg ;rï Tyqf.a rx.k yelshdj ukdjg msysgd ;snqKq nj iEu flfkl=u ms<s.kakd lreKla'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.