දෙමටගොඩ චමින්දගේ Photo ගැහිල්ල නිසා රත්වූ බන්ධනාගාරය කරන අලුත්ම වැඩේ


fougf.dv pñkaof.a Photo .eys,a, ksid r;ajQ nkaOkd.drh lrk w¨‍;au jefâ
Ndr; ,laIauka fma%upkaø‍ >d;khg jrolrefjl=j urK o~qju kshuj isák fougf.dv pñkao" rlaIs; nkaOkd.dr.;j isáh§ nkaOkd.dr mßY%‍h ;=< ,nd.;a PdhdrEm m%‍isoaO ùu;a iu. nkaOkd.dr fomd¾;fïka;=j .eg¿jlg uqyqK § ;sfnkjd' ta cx.u ÿrl;k iy leurd ;nd .ekSug fukau /|úhkag PdhdrEm .ekSugo wjir ysñ ke;s nkaOkd.dr mßY%‍h ;=< flfia fuu PdhdrEm .kakd ,oafoaoehshkak ms<sn|jh'

2013 jif¾§ fld<U ßudkaâ nkaOkd.drh ;=< .kakd ,oehs mejfik fuu PdhdrEm .kq ,enQfõ ljqreka úiskaoehs fukau nkaOkd.drh ;=<g wod, leurdj /f.k wdfõ ljqreka úiskaoehshkak iïnkaOfhka fï jkúg mÍlaIKhla wrUd we;ehs nkaOkd.dr flduidßia ckrd,a ksYdka Okisxy mejiqjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.