ශ්‍රී පාදය අසල නිවාඩු නිකේතනයේ ඉදිකිරීම් ජනපති අණින් අත්හිටුවයි..! (PHOTO)


Y%S mdoh wi, ksjdvq ksfla;kfha bÈlsÍï ckm;s w‚ka w;aysgqjhs''æ ^PHOTO&
k,a,;kaksh mSla*S,aä j;=hdfha bÈlsßug fhdað; ksjdvq ksfla;kfha bÈlsÍï lghq;= uOHu mßir wêldßh u.ska w;aysgqjd ;sfnkjd'

fï ms<sn|j fidhd ne,Sug Bfha ^31& fmrjrefõ uOHu mßir wêldßfha uOHu m<d;a ld¾hd,fha ks,OdÍka msßila tu m%foaYhg msg;aj .sh nj tu wêldßfha uOHu m<d;a wOHlaI iqika; fjof.a uy;d Bh Èkfha wfma rg fjí wvúhg i|yka lr isáhd'

wU.uqj m%dfoaYSh iNd n, m%foaYhg wh;a udWiaidlef,a c,dYh wdikakfha uf¾j;a; kï fm!oa.,sl bvul wod< ixpdrl fydag,a jHdmD;sh bÈlsÍug fhdað; njhs udèh jd¾;d È.ska È.gu jd¾;d lr isáfha'

fuu jHdmD;sh u.ska Y%S mdo rlaIs;hg mdßißl ydks isÿ jk njg uOHu mßir wêldßhg meñ‚,s ,eî ;snQ njhs jeäÿrg;a jd¾;d ù ;snqfka'

Bfha ^31& j;=hdfha ksßla‍Ik pdßldjlg tlajq uOHu mßir wêldßfha ks<Odßka ;ukag ta ms<snoj Wmfoia ,ndÿka njhs tu j;=hdfha j;= wëldß ÈIdka fikúr;ak uy;d mejiqfõ'

udjqiaidlef,a c,dYhg by,ska uf¾ Èh we,a,g fkdÿre tu j;=hdfha ;snq ksjdvq ksfla;kh lvd bj;a lr ta fjkqjg w¿;ska ksjdvq ksfla;khla bÈlsßu ioyd cd;sl f.dvke.s,s m¾fhaIk wdh;kh iy wU.uqj m‍%dfoaYSh iNdfjka ta ioyd wkque;sh ,nd f.k we;s njhs j;= wëldßjrhd mejiqfõ'

vqndhs rdcHfha whs;slrefjl=g iud.ul úúO cd;ska ksfhdackh lrk msßila tu whs;slref.a iud.fï wOHla‍Il uKav,fhao isák njhs' tu whs;slre Èjhskg meñfKk wjia:dj, Tyqg /Èisáug ksjdvq ksfla;khla fkdue;s ksid Tyqg wh;a wlalr wiqfollska hq;a fuu j;=hdfha iqkaor mßirhl ;u ksjdvq ksfla;kh bÈlsßug Tyq úiska ie,iqï lr we;s njh'

Tyq Èjhskg meñfKk iEu wjia:djlu fy,sfldmagrhla u.ska meñfKk ksid tu j;=hdfha .=jka m:hlao bÈlr we;s njhs j;= wêldßjrhd mejiqfõ'

iudc fjìwvú j, m,jk mßÈ th ksjdvq ksfla;khla yer fjk;a lsisjla bÈ fkdlrk nj;a Y%S mdo rlaIs;fha fyda Y%S mdoia:dkhg wdikakfha ;u j;=hdh msysgd fkdue;s njo j;= wêldßjrhd mjikjd' fuu bvu iïnkaOfhka k,a,;kaksfha jkðú ld¾hd,fha ks<Odßkao tu j;=hdhg f.dia mßla‍Id lr n,d we;s w;r tu j;=hdfha isg jkðú l,dmhg fyda jk rla‍IK l,dmhg wh;a fkdjk nj;a tu j;=hdfha isg Y%S mdoia:dkh fkdfmfk nj;a jkðú ks<Odßka mejiqjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.