'සුජී Phone එක දීපං ළමයෙකුට' හැමෝම හිනාවුනත් සැඟවුනු කතාව ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවකදී හෙළිවෙයි (VIDEO)


ziqÔ Phone tl §mx <ufhl=gz yefudau yskdjqk;a ieÕjqkq l;dj m%isoaO fõÈldjl§ fy<sfjhs ^VIDEO&
wfma rfÜ bo,d ueofmrÈ. rgj, .Dy fiajhg  hk ldka;djka Housemaid lshkak neß;ï ÿla fõokdjkag uqyqK§,d ;uhs ;ukaf.a mjqf,a idudðlhkag uqo,a tjkafka'

ta;a thd,d úÈk ÿl f;areï fkd.;a wh o thd,df.a mjq, ;=<u bkakjd'

tlg fydou WodyrKhla úÈyg myq.sh ld,jljdkqfõ wka;¾cd,h le<UQ ‘iqÔ f*daka tl §mx <ufhl=g’ lshk ùäfhdaj yefudaf.u uqyqKg yskdjla f.kdj;a tys we;=<;a jQ fÄokSh l;dj myq.sh ojil l¿;r Èia;%slalfhha Èßh mqrjeis iñ;s tl;=j úiska mj;ajmq w¨‍;a jeiai l,d Wf<,È r;ak Y%S uy;d wmQre l;djla tlal fy<s l<d'


tu l:dj my;ska n,kak…'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.