තීරු බදු සහන යටතේ Hummer රථයක් ගෙන්වපු එකම මන්ත්‍රීගේ වතගොත මෙන්න


;Sre nÿ iyk hgf;a Hummer r:hla f.kajmq tlu uka;%Sf.a j;f.d; fukak
;Sre nÿ iyk hgf;a jdyk f.kajQ md¾,sfïka;= uka;%Sjreka w;=ßka tla uka;%Sjrhl= muKla Hummer j¾.fha fudag¾ r:hla f.kajd ;sfnkjd' ta hdmkh Èia;%sla b,xflhs ;ñ,a wriq lÉÑ md¾,sfïka;= uka;%S O¾u,sx.ï isoaOd¾:kah'

isoaOd¾:ka l,la W;=f¾ ikakoaO ixúOdkhla f,i il%Shj ;snQ PLOTE ixúOdkfha j;auka kdhlhdh' ta tu ixúOdkfha ks¾ud;D Wud ufyaIajrka 1989 cq,s ui 16 fld<U§ urdoeófuka wk;=rejh'

jD;a;Sfhka .KldêldÍjrhl= f,i lghq;= lr we;s isoaOd¾:ka ;kslvfhls' Tyq ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ù' O¾u,sx.ïf.a mqf;ls' 1980 iuh jkf;la LTTE idudðlhl= jQ isoaOd¾:ka Wud ufyaIajrka iu. LTTE ixúOdkfhka ì£ ú;a PLOTE ixúOdkh ìyslr.kq ,nkjd' Tyq 1994 uy ue;sjrKfhka jkaks Èia;%slalh ksfhdackh lrñka m<uqjrg md¾,sfïka;=jg f;aÍm;ajkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.