ඉරජ්ගේ ගිනියම් රැය ලෝක ප්‍රසිද්ධ GTA පරිගණක ක්‍රීඩාවත් ගිනියම් කරලා!


brÊf.a .skshï /h f,dal m%isoaO GTA mß.Kl l%Svdj;a .skshï lr,dæ
miq.sh iufha ksl=;a jQ brdÊf.a .skshï ? ùäfhdaj iudcfha fndfyda l;dnyg ,lajqKd'

ùäfhdafõ we;s wvksrej;a o¾YK;a iu,sx.sl l;d f;audj;a thg fya;= jqKd'

fï ksidu we;eï ixúOdk brdcf.a fuu ùäfhdajg tfrysj kS;suh l%shdud¾.hka .kakd njo mjid isáhd'

flfia fj;;a fuu ùäfhdaj w,,d ieliqkq úúO ks¾udKo wka;¾cd,fha fnfyúka ckm%sh;ajhg m;ajqKd'

tjeks ;j;a ks¾udKhla fï jk úg wka;¾cd,fha ckm%sh;ajhg m;aj ;sfnkjd'

fuh ckm%sh mß.Kl l%Svdjla jk GTA - San Andreas wkqjhs ieliS ;sfnkafka'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.