පෙරලියක් කරමින් Greentel එකෙන් ලංකාවේ Youth එකට හඳුන්වාදුන් අලුත්ම ෆෝන් මෙන්න


fmr,shla lrñka Greentel tflka ,xldfõ Youth tlg y÷kajdÿka w¨‍;au f*daka fukak 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.