ඊයේ ඇල්ලු බ්ලූ Film එක බ්ලූ නෙවෙයිලු..! Film එකෙන් උපුටාගත් PHOTOS මෙන්න


íÆ Film tl íÆ fkfjhs¨‍''æ Film tflka Wmqgd.;a PHOTOS fukak 
wiNH Ñ;‍%mghla rE.; lrk njg fmd,sishg ,enqKq f;dr;=rla u; fõhkaf.dv m‍%foaYfha ksjila jegÆ fjahkaf.dv fmd,sish Ñ;‍%mg wOHlaIjrhd" leurd Ys,amshd" rx.k Ys,amshd" Ys,ams‚h w;awvx.=jg .kq ,enqjd' wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej Tjqka 05od olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; flreKd'

fg,skdgHhla rE.;lsÍug nj mjid fõhkaf.dv m%foaYfha ksjila l=,shg .ksñka rE.;flreKq fuu wiNH Ñ;%‍mgh iïnkaOfhka T;a;=j ,nd § we;af;a ksjfia ysñlre úiskau njhs mejfikafka'

ú;a;slrejka fjkqfjka fmkSisá kS;S{jrhd udOH yuqfõ m%‍ldY lf<a —fõhkaf.dv fmd,sisfha ia:dkdêm;sjrhd 1927 wxl 07 orK wiNH m%‍ldYk iïnkaOfhka mkf;a ixfYdaOk j.ka;s m%‍ldrj udf.a fiajdodhlhska wêlrKhg bÈßm;al<d' flfia fj;;a udf.a fiajdodhlhska tjeks ;;ajfha fohla fkfjhs" jeäysáhkag jvd;a iqÿiqh lshk fg,s kdgHhla ;uhs rE.;lrñka isg ;sfnkafka' idudkH jyf¾ lshk úÈhg ri 09la ;sfhkj' ta ri kufha iuia: wka;¾.;h ;uhs fï Ñ;%‍mgfha ;sfhkafk' fï iïnkaOj w;awvx.=jg .ksmq wh újdylhs" ;ukaf.a {;Ska ifydaor ifydaoßhka isákj' Tjqkag;a refjd isákj' Tjqka Tjqkaf.a .re;ajhg ydkshla fkdjk iïNdjH ks¾udkhla ;uhs lr, ;sfhkafka'— hkqfjks'

fuf,i ksIamdokh l< Ñ;‍%mghl msgm;a 6000 la fï jkúg fj<|fmd<g ksl=;a lr we;s njhs fmd,sia mÍlaIKj,ska wkdjrKh ù we;af;a'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.