චිත්‍රපට නෑ කියලා DVDවලට රඟපෑ රෝහිනිගේ දර්ශන නොදැනීම වෙබ් සයිට්වලට ගියපු කතාව


Ñ;%mg kE lsh,d DVDj,g rÕmE frdaysksf.a o¾Yk fkdoekSu fjí ihsÜj,g .shmq l;dj
frdaykS ùrisxy lshkafka Ñ;%mgj, rx.kfhka lafIa;%hg wdj ks<shla' miafia ldf,l weh DVD ;eá j,ska m%pdrh jqKq Ñ;%mg lsysmhlg;a rx.kfhka odhl jqKd'

ta w;f¾ isoaOjqKq wu;l fkdjk w;aoelSula .ek fï fjoaÈ weh i;swka; mqj;am;lg lsh,d ;sfhkjd' ta jf.au fï fjoaÈ weh rx.kfhka odhljk w¨‍;a Ñ;%mghl=;a weú;a ;sfhkjd lsh,d' tafla ku Face to Face'

ta .ek jf.au DVD Ñ;%mgj, rÕmdkak .syska jqKq isoaêh .ek weh lsh,d ;snqfKa fï úÈhg'''''

zzfg,s kdgH lafIa;%fha kï uu ia:djrhs' ta;a Ñ;%mg lrk whg uf.a w.hla kEfka" tl mdrla DVD Ñ;%mghla rÕmdkak .syska ji ,eÊcdjla ;uhs jqfKa" uu ta Ñ;%mg foll rÕmEjd" tajf.a lE,s lsysmhla ,sx.sl o¾Yk ;sfhk fjí wvúhl m%isoaO lr,d ;snqKd" ta .ek uu f.dvla wjqf,ka bkafka" uf.a hd¿fjla ;uhs ta ùäfhdaj, ,skala tl ug tõfõ" oelal .uka uf.a weÕ;a yS;, fj,d .shd" uu ta cjksld j,g fmks ysáfha uu ks<shla ksid" ta cjksldfõ uf.a ll=,hs YÍrhhs jeämqr ksrej;afjkjd fmkak,d ;sfhkjd" ljqre fïjd lrkjo okafka kE" uu fkfjhs ta ,sx.sl o¾Ykj, bkafka" fjk lm,a tlla" DVD tl lrmq whf.ka uu fï .ek weyqjd" fldfyduo fjí ihsÜ j,g .sfha lsh,d" thd,d lshkjd DVD tflka wrf.k ljqreyß odkak we;s lsh,d" kS;suh mshjrla .kak;a nE ta wh ux wÿrk ksidzz

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.