ගොබ්බයා කබ්බා පො### ප##… Chillie ගේ Facebook පිටුවට ඇවිත් මිනිස්සු බණින හැටි


f.dínhd línd fmd### m##Chillie f.a Facebook msgqjg weú;a ñksiaiq n‚k yeá
Chillie lshkafka fï Èkj, jeäfhkau l;dny fjk pß;hla' .dhlfhla jk Tyq .ek fï Èkj, jeä jYfhka l;d flfrkafk Tyq .dhkd lrmq isxÿjla ckm%sh ùu ksid fkdfjhs' 57 yeúßÈ mqoa.,hl=g myr§" ieÕùisg fmd,sia w;awvx.=jg m;aj rlaIs; nkaOkd.dr.;ùu ksihs'

ta ú;rla fkdfjhs" Tyqf. ksjig fvx.= u¾Ok jevigyklg wdmq rcfha ks,OdÍka msßilg wïuhs mq;hs fokak tl;=fj,d mreI jpkfhka nekmq ùäfhdajla ksid;a Tyq .ek l;dny fjkj'

ta ú;rla fkdfjhs Chillie  f.a f*ianqla msgqjg weú;a Tyq l< myr§u iïnkaOfhka Tyqg ;Èkau fodaYdfrdamKh lrk msßfi;a lsisu wvqjla keye' fï Tyqf. f*ianqla msgqfjkau Tyqg wïudfuda ke;=j nek we;s wdldrhhs'

tu neKqï w;f¾ ixúOdkd;aulj Chillie  g iyh olajk msßila we;ehso" Tjqkag .,a .eish hq;=hehso i|yka jkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.