මාතර තරුණයෙකු දුම්රියට පැන සියදිවි හානි කරගන්නා හැටි CCTV කැමරාවක සටහන් වෙයි (වීඩියෝ)


ud;r ;reKfhl= ÿïßhg mek ishÈú ydks lr.kakd yeá CCTV leurdjl igyka fjhs ^ùäfhda&
Tkak l,skau lsõjd ixfõ§ wh n,kak tmd 
ud;r ÿïßh ia:dkh ^ Matara Railway Station & wdikakfha§ ;reKfhl= ÿïßhg mek ishÈú ydkslrf.k ;sfnkjd'

wo ^08& fmrjre 9'45 g muK fuu wk;=re isÿjqfka kQfma iy ud;r ÿïßh ia:dkhg kqÿreia:dkhl§'

ÿïßh ud¾.h wi, isá ;reKhd ÿïßh meñŒug fmr ÿïßh ud¾.hg fn,a, ;nd ishÈú ydks lr.kakd wdldrh CCTV leurdjl iksgqjka jqkd'

ta wi, Wmldrl mka;s mj;ajdf.k hk ia:dkhl we;s CCTV leurdjlhs fuu o¾YKh iksgqjyka ù ;snqfka'

fufia ñhf.dia we;af;a ud;r m%foaYfha mÈxÑ 21 yeúßÈ ;reKfhla'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.