මාතරින් දුම්රියට පැන CCTV වීඩියෝවේ සටහන්වූ තරුණයා මරණයට පෙර ෆේස්බුක් ගිණුමෙන් එය දැනුම්දුන් හැටි මෙන්න


ud;ßka ÿïßhg mek CCTV ùäfhdafõ igykajQ ;reKhd urKhg fmr f*ianqla .sKqfuka th oekqïÿka yeá fukak
ud;r ld,sodi m‍%foaYfha§ Bfha ^8&ÿïßhg mek Èú kid.;a ;reKhd urKhg fmr ish f*ianqla .sKqfï wjika igyk ;nñka urKh ms<sn|j bÕs m, lr ;sfnkjd'

tys i|yka jkafka —uf.a uq¨‍ ðúf;au tmd fj,d ;sfhkafka'wo ux ðj;a fjk wka;su oji fjkak mq¨‍jka'ta;rug uf.a uq¨‍ Ôúf;au ug tmd fj,d'˜ f,ihs'

l=reKE., m%foaYhg hEug flala f.k taug ud;r meñK we;s fuu ;reKhd fma‍%u in|;djla uq,alr .ksñka Èú kidf.k we;s njhs mejfikafka'

Tyq ÿïßhg mksk wjia:dj CCTV ùäfhdajl igyka ù ;sfnkjd'

tu ;reKhdf.a f*ianqla igyk my;ska oelafjkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.