728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, October 18, 2016

  කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින්ට සුභ ආරංචියක්

  fldßhdkq /lshd wfmalaIlhskag iqN wdrxÑhla
  furgg ,efnk fldßhdkq /lshd ixLHdj ,nk jir ;=< by< kexùu i|yd tlÕ;djh m< ù ;sfnkjd' 

  Bg wod< uQ,sl idlÉPd fï jk úg wdrïN ù ;sfnk njhs úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hdxYh ioyka lf<a' 

  ta wkqj ëjr iy ksIamdok wxYj, wu;r /lshd wjia:d 5000lg wdikak ixLHdjla furgg ,nd§ug kshñ;hs'



  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින්ට සුභ ආරංචියක් Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top