කවීෂාගේ මරණය පිළිබඳ විශේෂ හෙළිදරව්වක්lùIdf.a urKh ms<sn| úfYaI fy<sorõjla
lùId wfhaIdks f.a yÈis urKh fndfyda fofklag lïmkhla we;s lrk ldrKhla ' jhi 24hs' ;reKhs' fg,s kdgH ks<shla' lgl;d f.dvhs' î,d b|,d ;sfhkafk' ld¾ tfla ;j;a lõre yß ysáh¨‍' lefrdfl whs;s ldrfhlaf. fmïj;shla¨‍' Tyq iu. wv onrj ld¾ tl ymamf.k uefrkjd lsh,¨‍ wdfj' mdkaor ;=kg weh .sfha fldfyao@ta ;rï fj,djla weh .;lf<a ld iu.o@lùIdf.a ld¾ tl fldfykao@wehg tjeks fudag¾ r:hla .kak j;alula ;snqkdo@

by; ud i|yka lf<a fua jkúg fjí udOh;=< l;dnyg ,la l< we;s ud;Dldh'fua ud;Dld ms<sn| W;a;r imhkafka o tu fjí udOH ;=<skahz lùIdf.a mshd lùIdf.a fudag¾ r:h ms,sn| ms<s;=re n¢hs' ta w;ru weh u;ameka lfga ;shkafka ke;snj o m‍%ldY lrhs' weh jD;a;Sh rx.k Ys,ams‚hla njo m‍%ldY lrhs' wehg ifydaorfhla iy fouõmshka isák ckauhla we;s njgo mshd f.a fya;= oelaùfuka ikd: lrhs'

fua ikd: lrk ish,a, ld fjkqfjkao@ñh.sh lùId ms<sn| fua ;rï f;dr;=re fidhkafka l=ulgo@ld fjkqfjkao@

lùIdf.a urKh wef.a fhfy<shkag" hy¿jkag" fmïj;=kag" fukau fouõmshkag ifydaor ifydaoßhkag wêl lïmkhla f.k fokjdg lsisu ielhla ke;' ta lïmkh wvq jeä jYfhka th krUk th lshjk Takeu ukqIHfhl=g oefkk ldrKhla jk njo fkdwkqudkh'

lùId lõo@ fg,s kdgH ks,shls' .dhsldjls' lùId .ïmy Èia;‍%slalfha lsߢje, m‍%foaYfha .ul ;re‚hls' weh msúfikafka fld<U k.rhg fkdj fld<U iudc ixialD;sh ;=<gh' ta iudc ixialD;sh ;=< lùIdf.a brKu úi£ we;af;a flf,io@jir 24la ;=< weh Ôú;fhka iuqf.k .sfha w;sYh fnaockl wdldrhgh'

lùI,d fndfyduhla ;ju;a fld<U iudcfha ixialD;sfha .s,S úkdY fjñka isà' lùIdf.a WmkaÈk idofha mska;+re wlr tjka fnaockl uqyqkq olskakg ,efna' fualawma j<ska uqyqfka l÷¿ me,a,ï jid iskyfjka fjaokdnr úvdnr uqyqkg uqlal= .id oyÈh j.=rjkakg wlue;s" Ôú;h ms<sn| .eUqßka ys;kakg wlue;s''' iÍrh ksidu i;=go ÿlo úo.kq ,nk fndfyda ;reK msßia fua fld<U iudcfha ixialD;sfha f.d÷re njg m;aj isà'

fua ksidu u;ameka fkdfndk jd h lshd mshd mejiQ lùId u;ameka î isáhd jkakg we;ehs iuyre lshkafka fld<U iudc ixialD;sfha u;ameka is.rÜ iy ;j;a úúO W;af;ack geí,Üia lùId weiqre l< fld<U iudc ixialD;sfha wkka;j;a wm‍%udkj;a we;' fuajd mßyrKh lrkafkdao wkka;j;ah' wm‍%udKj;ah'

lùIdf.a yÈis urKh ;=<ska lùIdf.a iudcfha .eyekq orejkag bf.k .kakg fndfyda foa ;sfna' wdorh" fma‍%uh" ,sx.sl;ajh" f.dv k.d.kakg fjr orK iudc mka;sh"Ôj;aùug wjYH jD;a;Sh" ks<slu" rx.kh'''' ckm‍%sh;ajh'''' iudch iu. weiqr"msßñ'''" .eyekq''''uqo,a '''' wdYdjka'''' ú,dis;d ''' WmkaÈk md¾á''''' iduc fiajh''' foaYmd,lhka''' w¨‍;a fj<o m‍%cdj''' ,sx.sl wjYH;djkag we;s b,a¨‍u iy iemhqu" tajdg we;s ñ<'''' úfoia ixpdr''' ma,diaála i¾cß'''' udOH Tam¥m" uv m‍%pdr''' mdúÉÑùï" mdúÉÑlsÍï''' úlsŒï'''''

lùIdf.a  urKh iu. ;reK kjl ks<shkag fua ish,a, ms<sn| ys;kakg yelskï''' yDoidla‍Ish úuikakg yelskï''''

,xldfja fg,s kdgH l¾udka;h je,a fg,s kdgH ixialD;sh olajd fjkiaùfua fnaojdplh ;=< lùI,d jekajqkag welsjQ b,a¨‍u la‍I‚l f,d;/hs nªh' iQrd.;aúg ÈKqu ,efna' iuyrekag fkd,efna'ÈKqu ,nkafka jdikdj wkqj" fj,dj wkqj" ,la tl wkqj hkak iudcfha wfkld lshhs'

lùId jdikdj ,oafoa o@Nd.H ,oafoao @,la tl ;snqfkao @ lùId hkq wo mrmqfra jdikdj o" wjdikdj o foda;ska f.k wd ;re‚hls' wehg .dhk yelshdj ;snqfkakï weh .dhsldjl jkakg fld<U iudcg m‍%úYag jkakg we;' wehg rx.kh ms<sn| ola‍I;djla ;snqfkakï wehg rx.k Ys,ams‚hl jkakg fld<U k.rhg iïm‍%dma; jkakg we;' fua ish,a, w;r weh fláld,Skj ,o ish,a, ksid  fua ;rï blau‚ka fnaojdplhla fj; wef.a l¾uh wehj /f.k hkakg we;';udg ;ukaj yiqrejd .ekSfua {dkh ;uka ;=< ke;súg fujka fnaojdpl isÿùu wyïnhla fkdfja' Ôú;h ms<sn| ksis wruqKla iys; ùkï lùI,df.a Ôú; fua f,i úkdY jkafka ke;'

lùIdf.a urKfhka Ôú;h bf.k .;hq;af;a lùIdf.a hd¿jka muKla fkdfja' fuajd f.disma f,i rilr lshjk fndfyda wh;a fuajd ;u ;ukaf.a Ôú;j,g wdfoaY lr.;hq;=h'

weh ms<sn| tla iyDofhla b;d ye.=ïnr f,i ˜‍lù Thd yßu wysxilhs˜‍ lshd igykla ;nd ;snq‚'

lùId g wysxil lula ;sfnkakg we;' wef.a ta wysxillu wef.a Ôú;h;a ish,a,;a urKhg ì,sÿkafka wef.a ióm whg Ôú;h ms<sn| kej; yeÍ n,kakg úYd, l;kaorhla mjiñks'

lùIdf.a Ôú;hg iekiSu ,efnajdæææææ
ufkdaydÍ fyajdjiï

Wmqgd .ekSu : www.mirrorarts.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.