නඩුකාරයෙක් වගේ ඉන්න හදන “ඇපපිට ඉන්න චිලී පොරක් වෙන්න“ තාප්පයේ ගහපු දැන්වීම


kvqldrfhla jf.a bkak yok —wemmsg bkak Ñ,S fmdrla fjkak— ;dmamfha .ymq oekaùu
mqoa.,hl=g myr§u fya;=fjka w;awvx.=jgm;aj rlaIs; nkaOkd.dr.;j isá Ñ,S kue;s .dhlhd Bfha ^25& wemu; uqodyereKd'

uyu. .uka .;a fm!oa.,sl nia‌ ßheÿrl=g ;¾ckh lr myr § nrm;< ;=jd, isÿlsÍfï fpdaokd hgf;a rla‍Is; nkaOkd.dr.; lr isá Ñ,S fyj;a ;sjxl úÿI lvqfj, wêlrKh u.ska fufia uqod yerefKa remsh,a oioyil uqo,a iy ,la‍I 5 l YÍr wem hgf;ah'

meñ‚,a, le|jQ wjia‌:dfõ iellre fjkqfjka fmkS isá kS;s{ ikaOHd ;,aÿj iellre Èk 14 la‌ ßudkaâ Ndrhg m;aù we;af;a mqoa.,hl=g myr§ iq¿ ;=jd, isÿ lsÍfï isoaêhla‌ iïnkaOfhka f.dkqlr ;snQ meñ‚,a,lg wkqj nj;a" fuh iu: uKa‌v,hg fhduq lr úi|d .ekSug n,dfmdfrd;a;= jk ksid wem mkf;a 14 ork j.ka;sh hgf;a ´kEu fldkafoaishla‌ hgf;a Tyq uqodyeÍug ksfhda.hla‌ ,ndfok f,ig b,a,d isáhd' ;jo ;u fiajdodhl iellre bÈß mÍla‍IKj,§ meñ‚,slreg fyda fjk;a lsisu md¾Yjhlg n,mEï fyda ;¾ckh lsÍï fkdlrk njg iy;sl jk njo m%ldY l<d'

fuys§ w.;shg m;a md¾Yjh fjkqfjka kS;s{ ið; chj¾Ok wêlrKhg mejiqfõ fuh iq¿ myr§ula‌ fkdj Tyqf.a Èj leã ueyqï folla‌ oud ;snQ njh'

—fudyq ksjfia Ôj;a jkafka wêlrKhl by< ks,Odßhl=g;a jvd by< uÜ‌gñka nj;a Tyq mÈxÑ f.or ì;a;sfha —fkda mdlsx tia‌tia‌mS kqf.af.dv˜ hkqfjka oekaùula‌ fhdod we;s nj;a kS;s{jrhd jeäÿrg;a fmkajd ÿkakd' fuf,i oekaùï m,l< yelafla wod, fldÜGdYh Ndr fÊIHG fmd,sia wêldÍjrhdf.a wjirh u; mu‚' fm!oa.,sl ksjil ;dmamfha tjeks ksfhda.hla m,lsÍug wjir ,ndfokafkao ke;'

ish¨‍ lreKq ie,ls,a,g .;a úksiqre Oïñl fyaumd, iellreg mkjk ,o remsh,a 10000 l uqo,a yd ,la‍I 05 l YÍr wem fldkafoaisj,g wu;rj iEu uilu wjidk bßod Èk ;,x.u fmd,sish yuqfõ fmkS isák f,ig o kshu l<d'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.