728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, October 17, 2016

  කවීෂාගේ මංගල සාරිය තෝරන්න හිටපු කෙනාට ඇයගේ අවමඟුල් සාරිය තෝරාදෙන්න වුණු අරුමය

  lùIdf.a ux., idßh f;darkak ysgmq flkdg wehf.a wjuÕ=‍,a idßh f;dardfokak jqKq wreuh
  wk;=frka ñh.sh lùId wfhaIdkSf.a foayh fï jk úg fnd/,a, u,a Yd,djlg f.keú;a ;sfnkjd'

  wehg wjika f.!rj oelaùug l,d lafIa;%fha fndfyda msßila fukau ys;=j;=ka /ila tys meñK ;sfnkjd'

  fï w;r lùIdf.a újdyfha uÕ=‍,a we÷u f;darkakg isá Make-up Artist flfkl= jk ldúkao f,ia,s úiska Tyqf.a f*ianqla .sKqfï igykla fhdoñka mjid we;af;a lùIdf.a uÕ=‍,a idßh f;darkak isá ;ukag wehf.a wjuÕ=‍,a idßh f;dardfokakg ùu ;rï wjdikdjka; isÿùula óg fmr Ôúf;a w;aoel fkd;snqKq njhs'

  fï Tyq úiska f*ianqla Tiafia m<lr ;snQ igykhs'''

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: කවීෂාගේ මංගල සාරිය තෝරන්න හිටපු කෙනාට ඇයගේ අවමඟුල් සාරිය තෝරාදෙන්න වුණු අරුමය Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top