දඟකාර හැඩකාරි ‘කවීෂා අයේෂානි‘රිය අනතුරකින් ජිවිතක්ෂයට පත්වේ- කාරය බසයක ගැටුණේ මෙලෙසයි


oÕldr yevldß ‘lùId wfhaIdks‘ßh wk;=rlska ðú;laIhg m;afõ- ldrh nihl .egqfKa fuf,ihs
rx.k Ys,amskshla jQ lùId wfhaIdks kqf.af.dv cqì,s lKqj m%foaYfha§ isÿjQ ßh wk;=rlska ðú;laIhg m;aj ;sfnkjd'

weh fudag¾ r:h mojd we;s njhs jd¾;d jkafka'

weh meojQ ldrh ud¾.fhka msg;g mek kj;d ;snQ nia r:hl .eà ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.