දයාසිරි ජයසේකරගේ එක් කුස උපන් සහෝදර පෙම ලොවින් සමුගනී


ohdisß chfialrf.a tla l=i Wmka ifydaor fmu f,dúka iuq.kS 
l%Svd wud;H ohdisß chfialrf.a jeäuy,a fidfydhqre jHdmdßl fÊ'mS'kkaoisß mqIaml=udr chfialr uy;d Y%S chj¾Okmqr frdayf,a§ wNdjm%dma; ù ;sfnkjd'

foayh uqre;dk fldÉÑlfâ ksjfia ;ekam;a lr we;s njhs jd¾;d jkafka' wjika lghq;= 15 jk fikiqrdod m'j'4'00 g uqre;dk fmdÿ iqidk N+ñfha§ isÿ flf¾'

foaYSh wdodhï fomd¾;fïka;=fõ ksfhdacH flduidßia ckrd,a rEml=udr chfialr" ´udkfha fiajh lrk lS¾;s l=udr chfialr" Y%S ,xld wdfhdack uKav,fha fiajh lrk Èkisß isisr l=udr chfialr" l=reKe., mÈxÑ Wm.=re Y%shdks l=udß chfialr" ckm%sh .dhk Ys,amS ls;aisß chfialr yd l%Svd wud;H ohdisß chfialr hk whf.a jeäuy,a fidfydhqrd jkafka Tyqhs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.