පොලිසියත් එක්ක ඇවිලුණු මන්ත්‍රී විදුර මොරගහහේන උණුසුම් කරමින් බස් නැවතුම්පල ජනතා අයිතියට පත්කළ හැටි - වීඩියෝ


fmd,sish;a tlal weú¨‍Kq uka;%S úÿr fudr.yfyak WKqiqï lrñka nia kej;=ïm, ck;d whs;shg m;al< yeá - ùäfhda
fydrK - fudr.yfyak kj nia kej;=ïm, újD; lsÍug hdfï§ wo WKqiqï ;;a;ajhla we;sjqKd'

uyd k.r yd niakdysr ixj¾Ok wud;H mdG,S pïmsl rKjlf.a m%Odk;ajfhka kj nia kej;=ïm, újD; lsÍug kshñ;j ;snqfKa fmrjre 9'30g muKhs'

tfy;a Bg fmr tu ia:dkhg meñ‚ Y%S ,xld ksoyia mlaIfha fydrK wdik ixúOdhl" taldnoaO úmlaIfha md¾,sfïka;= uka;%S úÿr úl%ukdhl mS;a; máh lmd nia kej;=ïm, újD; l< njhs tys isá ysre jd¾;dlre i|yka lf<a'

uka;%Sjrhd iuÕ oyilg wdikak msßila tu ia:dkhg meñK isáfha ysfiys l¿ máo me<| f.khs'

miqj kj niakej;=ïm, újD; lsÍfï wjia:djg wud;H mdG,S pïmsl meñŒug kshñ; ud¾.fha /£ isáñka Tjqka úfrdaO;djl o ksr;jqKd'

úfrdaO;dlrejka nia kej;=ïm, ;=,g n,y;aldrfhka nia r:hla we;=¨‍ lsÍug hdfï§ Bg fmd,Sish ueÈy;aùu;a iuÕ WKqiqï ;;a;ajhla we;sjqKd'

tys§ /iaj isá msßi weu;+ úÿr úl%ukdhl uka;%Sjrhd lshd isáfha fudr.yfyak hkq ;ukaf.a .u njhs'

.ug to;a wo;a jev lrkafka ;uka we;=¿ msßi nj;a lsisfjl=g;a ys;=uf;a lghq;= lsÍug wjia:djla fkdue;s nj;a uka;%sjrhd lshd isáhd'

flfia fj;;a wm jd¾;dlre i|yka lf<a uyd k.r yd niakdysr ixj¾Ok wud;H mdG,S pïmsl we;=¿ msßila tu ia:dkhg meñK kj nia kej;=ïmf,a iure M,lh újD; lrñka W;aijfha jevlghq;= wdrïN l< njhs'

tu wjia:dj jkúg md¾,sfïka;= uka;%S úÿr úl%ukdhl we;=¿ msßi wod, ia:dkfhka bj;aj f.dia isá njhs wm jd¾;dlre i|yka lf<a'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.