අම්මා ජොබ් එකට ගිහින් එනකම් දුව හිටපු ගෙදර ඇන්ටි සෙල්වියා දුවගෙන් සල්ලි හොයපු විදිය


wïud fcdí tlg .syska tklï ÿj ysgmq f.or wekaá fi,aúhd ÿjf.ka i,a,s fydhmq úÈh 
nd, jhialdr mdi,a oeßhl remsh,a mkaoyilg mqoa.,hl=g úl=KQ njg ielmsg w;awvx.=jg .kq ,enQ ldka;djl we;=¿ ;sfokl= .,alsiai ufyia;%d;a fudfyduâ iyí§ka uy;d úiska ,nk 21 olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;eîug ksfhda. lrk ,§'

fuf,i rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkq ,enqfõ je,a,j;a; rkacka úfÊr;akmqr mÈxÑ tï' fi,aúhd" fkú,a iqo;a fiakdkdhl iy fodak .uf.a c.;a hk ;sfokdh'

m<uq ielldßh jk fi,aúhd kue;s ldka;dj úiska wef.a ksfji wi, mÈxÑ wjqreÿ 14l nd, jhialdr mdi,a isiqúhl remsh,a mkaoyilg mqoa.,hl=g úl=Kd we;s njg ielmsg oeßh ñ,g .;a mqoa.,hd iy ielldr hqj< w;awvx.=jg f.k ;sì‚' mdi,a isiqúhf.a ujqmshka /lshdj i|yd f.dia ksfjig meñfKk f;la weh mdi,a ksujd meñK ielldßhf.a ksfjfia kjd;eka f.k isg we;'

tu wjia:djl weh úiska fï oeßh y;<sia mia yeúßÈ iqo;a fiakdkdhl hk whg úl=Kd we;'
miqj iellre úiska oeßh udi .Kkla yïnkaf;dg m%foaYfha ksfjil r|jd f.k isák wjia:dfõ je,a,j;a; fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sì‚'

ielldßh yd iellrejka rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;eîug kshu l< ufyia;%d;ajrhd oeßh .,jd.ekSfï yuqodj Ndrfha ;eîug ksfhda. flf<ah' je,a,j;a; fmd,sisfha ierhka wfír;ak úiska iellrejka wêlrKhg bÈßm;a lrk ,§'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.