අතුල ගේ දියණියයි රෝහිත රාජපක්ෂයි ඉරාජ්ගේ වීඩියෝවකට ගත්ත හැටි


w;=, f.a Èh‚hhs frdays; rdcmlaIhs brdÊf.a ùäfhdajlg .;a; yeá 
w;=, wêldÍf.a iy iñ;d trkao;S uqÿkafldgqjf.a Èh‚h jk lúkaoHd wêldÍ iu. tla j frdays; rdcmlaI kj .S;hla ks¾udKh lr ;sfnkjd'

fuu .S;fhka ukq .=Koï .ek lshfjk njhs i|yka jkafka'

ið;a mS p;=rx. ,shd we;s fuu .S;hg ùäfhdaj ilid we;af;a brdÊ ùrr;akf.a brdÊ m%vlaIka wdh;khhs'

tu .S;fha rEm rpkdj isÿ lrk ,o wjia:dfõ PdhdrEm  lsysmhla my;ska oelafjkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.