“උතුරේදී හමුදාවට පහරදෙන හැටි“ පෙන්වන පිංතූර ගැන හමුදාව හෙළිකරන සත්‍යය මෙන්න…


—W;=f¾§ yuqodjg myrfok yeá— fmkajk msx;+r .ek yuqodj fy<slrk i;Hh fukak…

W;=f¾ rdcldßfha kshq;= yuqod ks,Odßhl=g isú,a jeishka úiska myrfok whqre nj mjiñka iudc udOH cd, Tiafia fïÈkj, m%‍pdrhjk PdhrEm iïnkaOfhka hqo yuqodfjka úuiqjd'

yuqod udOH m%‍ldYl ì%f.aäh¾ frdIdka fikúr;ak mejiqfõ Èjhsfka lsisÿ m%foaYhlska yuqod ks,OdÍkag lrk,o myr§ula iïnkaOfhka jd¾;d fkdjk njh'

PdhdrEm iïnkaOfhka woyia oelajQ yuqodfõ Wiia ks,Odßhl= mejiqfõ" fujeks ks, we÷ula furg wdrlaIl wxY Ndú; fkdlrk njh' furg wdrlaIl wxY PdhdrEmfhys oelafjk wdldrfhka w;a keùu isÿ fkdlrk njo Tyq jeäÿrg;a mejiqjd'

tfukau ñka tla PdhdrEmhla" nx.a,dfoaY yuqodj iïnkaOfhka 2007 jif¾§ îîiS h úiska jd¾;d lr ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.