කවීෂා අයේෂානිගේ වෙන්වීම දරා ගත නොහැකි ක්‍රිකට් තරුව


lùId wfhaIdksf.a fjkaùu ord .; fkdyels l%slÜ ;rej
l%slÜ l%Svl Èuq;a lreKdr;ak újdyù isákafka o rx.k Ys,ams‚hla iu.hs'

Tyqf.a ìß| o ßh wk;=rlska ðú;laIhg m;a m;ajQ lùId wfhaIdksf.a ióm;u ñ;=ßhla njhs mejfikafka'

Èuq;a ish f*ianqla .sKqfï fujka igykla ;nd ;sfnkjd'

A person that departs from this earth never truly leaves" for they are still alive in our hearts and minds" through us" they live on' Please accept my condolences" kaveesha will not be forgotten

lùId wfhaIdksf.a fjkaùu ms<sn|j Èuq;af.a iy ìß| ;nd we;s igyka my;ska oelafjkjd'

fï ms<sn|j ;j;a f;dr;=re n,dfmdfrd;a;= jkak'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.