චිලී උසාවියට අරගෙන ගිය හැටි – මාධ්‍යයට බාධා වුණු අයුරු(වීඩියෝ)


Ñ,S Widúhg wrf.k .sh yeá - udOHhg ndOd jqKq whqre^ùäfhda&
mqoa.,fhl=g myr§fï fpdaokdj u; wo fmrjrefõ fmd,Sishg Ndrjqkq  fjf<of.dv m;srf.a fkdfyd;a ;s,xl ú¥I ,nk 25 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lsÍug lvqfj, ufyaia;%d;a Oïñl fyaumd, uy;d ksfhda. l<d'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.