චිලීව අත්අඩංගුවට ගන්න ගිය අවස්ථාවේ පොලීසියට පරුෂ වචනයෙන් බැන වැදුණු හැටි - වීඩියෝ


Ñ,Sj w;awvx.=jg .kak .sh wjia:dfõ fmd,Sishg mreI jpkfhka nek jeÿKq yeá - ùäfhda 
Ö,S ;s,xl keue;s .dhlhd w;awvx.=jg .ekSu iïnkaOfhka úúO l;d lshefjoa§ Tyqf.a ksjig fmd,sish meñ‚ fj,dfõ tu ks,OdÍkag mreI jpkfhka neK jÈk ùäfhdajla fï jk úg iudccd, Tiafia m%isoaêhg m;aj ;sfnkjd'

tu ùäfhdafõ§ Tyq fmd,sia ks,OdÍkag wNsfhda. lrñka w;awvx.=jg .ekSug wjYH ,shlshú,s b,a,d isák w;r miqj Tjqkaj ksjiska t,jd.ekSugo Ñ,S lghq;= lrkjd'

fï tu wjia:dfõ ixialrKh fkdl< ùäfhdaj jk w;r Tnf.a orejkag fuh weiSug ie,eiaùfuka j<lsk f,i wm b,a,d isákjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.