මහනුවර කැප්පෙටියාවේ කාණු කපමින් සිටියදී අභිරහස් උමගක් මතුවෙයි


uykqjr lemafmáhdfõ ldKq lmñka isáh§ wNsryia Wu.la u;=fjhs
uykqjr md; fyajdyeg m%dfoaYSh f,alï fldÜGdihg wh;a uhs,msáh lemafmÜáhdj .fuys c, k< t<Su i|yd ldkq lmñka isá .ïjeishka yg fmf¾od ^9od& wìryia WuÕla yuq ù ;sfí'
lemafmÜáhdj .ïudkhg k< c,h ,nd.ekSu i|yd tu .ïjeishka ldkq ydrñka isáh§ tljru mia l=Üáhla .e,ù f.dia fï WuÕ u;=j ;sfí'
fï WuÕ wä ;syla muK ÿrlg we;ehso tys mqoa.,hl=g wmyiqjlska f;drj .uka lsÍug yels hehso 
WuÕg nei we;s msßia mejeiQy'
fï ms<sn|j tu .ïjeishkaf.ka f;dr;=re úuiSfï§ ã'tï' chfldä wm iuÕ lshd isáfha wms lSm fofkla WuÕ we;=<g neiaid' wä 30la ú;r ÿrlg WuÕ ;sfhkjd' flkl=g ysgf.k weúo hkak mq¿jka' È.gu weúo hkak wudrehs' ;o l¿jr yd wêl riakhla we;=f<a ;sfhkjd' yqiau .kak;a wudrehs' WuÕ jfÜ .,a neïula jf.a olskak mq¿jka' WuÕ we;=f<a lsisjla olskakg kï ;snqfKa kE' we;=<g j;=r ldkaÿjla fyda mia fidaod hEula olakg kE' u;=msg mia ;Ügqj wä follg jvd kE jf.a fmakafka'

lemafmÜáhdj .fï mÈxÑ jhi wjqreÿ 82la jQ Èidkdhl uqÈhkafia fufia mejeiSh'
wms fï .ug weú;a wjqreÿ 50lg jeähs' fï jf.a WuÕla ms<sn|j óg fmr wy,d kE' fï m%foaYh wdY%s;j kgnqka fudkj;a olskakj;a kE' wjqreÿ mkylg ú;r fmr fïjd uyd jkdka;r' wms weú;a ;ud fï .ïìï t<s fmfy<s flf<ah'

lemafmÜáhdj ã'tï' f¾Kqld ^36& uy;añh mejeiQfõ fu;ek isg álla tyd me;af;a ;sfhkjd fyK .eyqj< lsh,d ;ekla' t;ek úYd, j<la ;sfhkjd' oeka le,fhka jeys,d' t;ekg tfyu lshkafka wehso okafka kE' .fï yefudau lshkafka tfyuhs'

bx.%Siska Wvrg wdl%uKfha§ uhs,msáhg kqÿre jdf.d,a, kï ia:dkfha§ isxy,hka yd hqo jeÿKq nj;a jdf.d,af,a rKldóka ieÕj isg bx.%SiSkag myrÿka nj;a ckm%jdoj, oelafõ' ta wkqj hï rKldñfhla fï ia:dkfha /ljrKh ,nkakg we;ehs o is;sh yelsh'
lemafmÜáhdj .ïjdiSka úiska ;,d;=Th fmd,sish yd mqrdúoHd ks,OdÍkao fï ms<sn| oekqj;a lr ;sfí'
yka;dk - pñkao l=udr" uykqjr-lu,a iqrùr


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.