ජනපති තවත් දරුණු වෙයි.. එජාපයෙන් පොලිස් අමාත්‍යංශය ගලවා දුමින්ද දිසානායකට…


ckm;s ;j;a oreKq fjhs'' tcdmfhka fmd,sia wud;HxYh .,jd ÿñkao Èidkdhlg…
kS;sh id iduh ms<sno wud;HxYh Y‍%s,ksm uyf,alï ldIsl¾u weu;s ÿñkao Èidkdhl uy;dg ,nd §ug ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak uy;d n,dfmdfrd;a;=fjka isák nj by, fmf,a foaYmd,k wdrxÑ ud¾. jd¾;d lrhs'

oekg fuu wud;HxYh orkq ,nkafka tcdm weu;s id., r;akdhl úisks'

fï ms<snoj w.ue;s rks,a úC%uisxy uy;dg oek.kakg ,eîu;a iu. tcdm-Y‍%S,ksm fomd¾Yjh w;r mj;sk foaYmd,k w¾nqoh ;j;a W.‍% ù we;s njo tu wdrxÑ ud¾. lshhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.