ලසන්න මැරැවැයි කියා දිවිනසාගත් බුද්ධි අංශ නිලධාරියා හදිසියේ යළි ගොඩ ආ හැටි


,ikak ue/jehs lshd Èúkid.;a nqoaê wxY ks,Odßhd yÈisfha h<s f.dv wd yeá 
udOHfõ§ ,ika; úl%u;=x. >d;kh lf<a ;uka nj mjiñka ,smshla ,shd ;nd ishÈú ydkslr .;a úY%dñl yuqod nqoaê wxY ks,Odßhdf.a foayh ñysoka lr Èk ;=klg miq wo f.dv.ekqkd'

ta .,alsiai ufyaia;%d;a fudfyduÙ iyí§ka ,ndÿka ksfhda.hlg wkqjhs'

lE.,a, ufyaia;%d;a .sydka ó.yf.a bÈßfha foayh f.dv.ekSu isÿ flreKq w;r" wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ lKavdhulao" ysgmq nqoaê wxY ks,Odßhdf.a foayh ñysoka l< lE.,a, - lrvqmk - mqjlafo‚h fmdÿ iqidk N+ñh fj; meñK isáhd'

lE.,a, - lrvqmk m%foaYfha mÈxÑj isá 52 yeúßÈ b,kaodßf.a tÈßisxy chudkak kue;s wod< úY%dñl nqoaê wxY ks,Odßhd ;uka mÈxÑj isá ksjfia f.< je<,df.k ishÈú ydkslrf.k isáh§ fidhd .kq ,enqfõ miq.sh 14 jeksod w¨‍hï ld,fha§hs'

ñhhEug fmr Tyq úiska ,shk ,o nj lshk ,smshla o fidhd.;a w;r" tys igyka lr ;snqfKa ,ika; úl%u;=x. >d;kh iïnkaOfhka rlaIs; nkaOkd.dr .;j isák ;u ñ;=rd jk u,skao Wo,d.u ksoyia lrk f,ihs'

flfia kuq;a ryia fmd,sisfha wNHka;r wdrxÑ ud¾. Tiafia fï jk úg jd¾;d jkafka fudyq ishÈú kid.kakg fmr Èfkl fld<U meñK we;s njhs' tf,iska meñK Tyqf.a ñ;=rd jk nkaOkd.drfha isák Wo,d.u uqK.eiS we;s nj;a miqj kej; meñK we;s nj;a oek.kakg ,efnkjd'

fuu >d;kh iïnkaOfhka iellrk ,ehsia;=fõ idcka fïc¾ chudkak fkdisá njg m<jQ we;eï jd¾;d wi;H jk nj oeka fidhdf.k we;s w;r ieneúkau Tyq ielldr ,ehsia;=fõ 
isá bÈßhg w;awvx.=jg m;aùug bv ;snqK iellrefjl= njgo f;dr;=re fy<sj we;'

ta wkqj chudkak fï lreKq ms<sn| ìfhka miqù fyda lsfijl= lS ksid fuu ;SrKh f.k ;sfnk nj ksÍlaIKh ù ;sfí'

fudyq m‍%lg foaYmd,k{fhl= iu. ióm iïnkaOhla mj;ajdf.k ;sh wfhl= njg;a ishÈú kid.ekSug wdikak;u Èkfha Tyq fld<U weú;a tu ;eke;a;d uqK.eiS we;s njg;a ;yjqre lr.;yels f;dr;=re fï jkúg fmd,sish fidhdf.k we;'

Tyqf.a wjika ,smsfha igyka jk Wÿ,d.u je,slv nkaOkd.drfha r|jd isá ld,fha isrf.or wh n,kakg msgia;rhskag ,efnk wjia:dj m‍%fhdackhg f.k wjia:d lsysmhl§u idcka fïc¾ chudkak tys f.dia Wÿ,d.u yuqù we;s njgo f;dr;=re wkdjrKh ù ;sfí'

;uka w;awvx.=jg m;ajk ,ehsia;=fõ isákd wdrxÑh Tyqg ,eî we;af;a wjika jrg fld<Ug wd wjia:dfõh' fï hk úÈyg ;ukag .e<ùula ke;s nj Tyq ta wjia:dfõ oekf.k we;'

wiq jqjfyd;a wka wh mdjdfokakg isÿjk ìhg Tyq miqjod ishÈú kidf.k we;s w;r ryia fmd,sish isÿ lrk úu¾Ykh wkqj fuu mqoa.,hd mjik wdldrhgu ,ika; >d;khg iDcqj iïnkaOù we;s njgo f;dr;=re fy<sj we;'

flfia fj;;a Tyqf.a Èú kid.ekSu u; fuu >d;khg iïnkaO wfkla idlaIs úkdYùula isÿù ke;s w;r thska isÿj we;af;a fuu mqoa.,hd weiqre l< wh ;j;a ielhg Ndckhùuhs'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.