728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, October 27, 2016

  දෙමටගොඩ චමින්ද බන්ධනාගාරයේ සිට ලබාගත් 'ඡායාරූප දුටු හිරුණිකා' එසැණින් කළ දේ

  fougf.dv pñkao nkaOkd.drfha isg ,nd.;a zPdhdrEm ÿgq ysre‚ldz tie‚ka l< foa 
  fougf.dv pñkao fld<U rlaIs; nkaOkd.drfha isg ,nd.;a PdhdrEm fm<la fjí wvúfha m< lsÍu;a iu. fndfyda fofkl=f.a wjodkh ta flfrys fhduqj ;sfnkjd'

  fï iïnkaOfhka md¾,sfïka;= uka;%S ysreŒld fma%upkaø o ish wjodkh fhduq lrñka isysm;a lr we;af;a ;uka o óg fmr Tyqf.a f*ianqla .sKqu isr f.or isg hdj;ald,Sk jk whqre fy<s l< wdldrhhs'

  wef.a ta ms<sn|j jk igyk my;ska oelafjkjd'

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: දෙමටගොඩ චමින්ද බන්ධනාගාරයේ සිට ලබාගත් 'ඡායාරූප දුටු හිරුණිකා' එසැණින් කළ දේ Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top