මරණ දඬුවම නියමවූ දුමින්දට තවත් ලෙඩ ගොඩක්!


urK o~qju kshujQ ÿñkaog ;j;a f,v f.dvlaæ
nkaOkd.dr .;jQ foaYmd,k{hka /ila fï jk úg nkaOkd.dr frday,g fyda uy frday,g we;=<;a lrjd we;ehs jd¾;d jkjd'

fï jk úg urK o~qjug ,laj isák ysgmq md¾,sfïka;= uka;a‍;%S ÿñkao is,ajdg yÈisfha WK frda.h je,£ miq.sh od frday,a .; l< w;r WK frda.h iqjù we;;a W.=f¾ iy fjk;a frda.S ;;a;ajhka we;ehs mjiñka Tyq ;jÿrg;a frdayf,au /£ isák njhs jd¾;d jkafka'

rla‍Is; nkaOkd.dr .; flreKq cd;sl ksoyia fmruqfKa md¾,sfïka;= uka;a‍;%Sjrhl= jk chka; iurùr o nkaOkd.dr .; l< Èkfhau je,slv nkaOkd.dr frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd'

tfiau md¾,sfïka;= uka;a‍;%S úu,a ùrjxYf.a ifydaorhl= jk ir;a ùrjxYg o fï jk úg miqjkafka je,slv nkaOkd.dr frdayf,ahs'

md¾,sfïka;= uka;%S f,dydka r;aj;af;af.a fidhqre pdkql r;aj;af;ago nkaOkd.dr frday,g we;=<;a lr ;sfnk njhs jd¾;d jkafka'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.