ආදරේ අහිමි පෙම්වතෙක් කරගත්ත තවත් ලොකු ගොන් කමක්


wdof¾ wysñ fmïjf;la lr.;a; ;j;a f,dl= f.dka lula
fmug msgqmEu ksid fmïj;shf.a ksfjig lvdje§ wef.a ujg msyshla fmkajd ìh.kajd ksod isá fmïj;sh ksÈ we÷fuka meyerf.k f.dia ñyska;,h Èúhdnekaojej m%foaYfha le,Ejl iÕjdf.k isá fmïj;l= yd Tyqf.a ñ;=rd ñyska;,h fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk wxYh uÕska fmf¾od ^10od& iji w;awvx.=jg f.k ;sfí' Love

ñyska;,h .skslgqjej rUEj mÈxÑ hdmkh m%foaYfha hqo yuqod lojqrl fiajh lrk fin<l=f.a 36 yeúßÈ ìßhla úiska fmf¾od ^10od& w¨‍hu ;reKhka isjqfokl= meñK ;u Èh‚h meyerf.k .sh njg l,a,xÑh fmd,sia uqrfmd<g yd ñyska;,h fmd,sishg l< meñ‚,a,la u; isÿl< mÍlaIKj,ska wk;=rej iellrejka fofokd w;awvx.=jg f.k ;sì‚'

ielldr fmïj;d meyer .ekSug ,lajqKq 17 yeúßÈ ;re‚h iuÕ udi mylg wdikak ld,hla fmï in|;djla mj;ajd we;s w;r wehf.a ujqmshka Bg úfrdaOh m< lsÍu ksid i;s lsysmhlg by;§ ;re‚h úiska fm%au iïnkaO;dj kj;d we;s nj mÍlaIK isÿlrk fmd,sish mejeiSh'

w;awvx.=jg .;a ielldr fmïj;d wjia:d lsysmhl§u ;re‚hg újdy ùug fhdackd l<;a weh ujqmshkaf.a leue;a;g msgqmEug fkdyels nj ;reKhdg mejeiSu fya;=fjka fmf¾od ^10od& w¨‍hu 1'30g muK uqyqKq wdjrKh lrf.k wehf.a ksfjfia bÈßmi ‍fodr lvd we;=¿ jQ iellrejka fofokd fmïj;shf.a ujf.a fn,a,g msyshla ;nd lg jid urd ouk njg ìh.kajd ldurfha ksod isá fmïj;sh ksÈ we÷fukau meyerf.k f.dia we;s njo fmd,sish mejeiqfõh'

ielldr fmïj;d fmïj;sho urdouk nj mjiñka msyshla fn,a,g ;nd ìh.kajd le,Ejg f.k hoa§ msysh je§fuka wef.a f., lemS ;=jd, isÿj ;snQ nj;a iellre wehj n,y;aldrfhka ìu Èf.a weof.k hEu ksid Worh" w;amdj,g nrm;< ;=jd, isÿj ;snQ ksid m%;sldr i|yd wkqrdOmqr YslaIK frday,g we;=<;a l< nj;a fmd,sish i|yka flf<ah' iellre úiska ;re‚hg lsisÿ ,sx.sl w;jrhla isÿ lr ke;s nj fmd,sish ;re‚hf.a m%ldYj,ska wkdjrKh lrf.k ;sì‚'

iellrejka w,a,d .ekSug hoa§ ;re‚hj le,fha .ila hg bkaojdf.k isá nj;a ;re‚hf.a cx.u ÿrl;kho Tjqka ika;lfha ;ndf.k isáh§ w;awvx.=jg .;a nj;a fmd,sish mejeiqfõh'

iellrejka Bfha ^11od& wkqrdOmqr ufyia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sì‚'

ñyska;,h fmd,sisfha ia:dkdêm;s fmd,sia mÍlaIl relaud,a r;akdhl uy;df.a Wmfoia u; wmrdO úu¾Yk wxYfha ia:dkdêm;s Wm fmd,sia mÍlaIl î'tia' pkaøisß uy;df.a fufyhùu u; ierhka úl%ur;ak ^27984&" fmd,sia fldia;dm,a kdu,a ^47843& hk ks,OdÍka iellrejka w;awvx.=jg f.k ;sì‚'

wkqrdOmqr - ufyaIa úfÊiQßh

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.