අනතුරේදී කවීෂා සමඟින් මෝටර් රථයේ සිටි තරුණයෙක් ඇයට අවසන් ගෞරව දක්වන්න තුවාල සමඟින් බොරැල්ලට පැමිණෙයි


wk;=f¾§ lùId iuÕska fudag¾ r:fha isá ;reKfhla wehg wjika f.!rj olajkak ;=jd, iuÕska fnd/,a,g meñfKhs
lùId wfhaIdkSf.a foayhg wjika f.!rj oelaùug fï jk úg;a fnd/,a, chr;ak u,a Yd,dj fj; fndfyda msßila meñfKñka isákjd'

ta w;r l,d lafIa;%fha fndfyda msßila isák w;r citizen'lk wmfj; úYajdi lghq;= wdrxÑ ud¾. Tiafia jeäÿrg;a jd¾;d jqfKa wk;=r isÿjk úg lùIdf.a r:fha ;j;a wfhl= isá njhs'

tf,i ;j;a wfhl= r:fha isáfhaoehs iïnkaOfhka ñßydk fmd,sisho mÍlaIK mj;ajk w;r tf,iska r:fha isáfha weh <Õskau wdY%h lrk ;reKfhl= nj;a fuu ;reKhd weh hk tk iEu ia:dkhlgu mdfya meñfKk njo wmfj; jeäÿrg;a wdrxÑ jqKd'

wehf.a WmkaÈk idofha§o fuu ;reKhd isák PdhdrEm oel.kakg ,enqKq w;r Tyq chr;ak u,aYd,dfõ isáfha ysfia we;sjQ ;=jd,hlao iuÕhs'

Tyqf.a ysi tf,iska ;=jd, ù we;af;a lùId uqyqKÿka wk;=r isÿjk úg Tyqo r:fha wfklami isá ksid nj;a citizen'lk wmfj; f;dr;=re fy<sl< lùId <Õskau weiqre lrk úYajdikSh mqoa.,fhl= mjid isáhd'

tfukau lùIdf.a foayhg wjika f.!rj oelaùug meñ‚ msßfika jeäfofkla Tyq <Õg f.dia l;dny l< w;r wehf.a foayhg wjika f.!rj oelaùug l<dlrejka we;=¿ ys;=j;=ka meñ‚ wjia:dfõ PdhdrEm tl;=jhs fï''''

lùIdf.a ux., idßh f;darkak ysgmq flkdg wehf.a wjuÕ=‍,a idßh f;dardfokak jqKq wreuhLoading...

No comments:

Powered by Blogger.