නොසිතූ මොහොතක අහිමිවූ දියණිය බලන්න ඉතාලි ඉඳන් කිංස්ලි ගෙදරට ආව මොහොත


fkdis;+ fudfyd;l wysñjQ Èh‚h n,kak b;d,s b|ka lsxia,s f.org wdj fudfyd; 
Èh‚h ñhhk úg b;d,s m%ix.hlg iyNd.S ù isá lsxia,s mSßia Bfha ^6& ,xldjg meñ‚hd'
Tyq Èh‚hf.a foayh ne,Sug yels blau‚ka ksjig meñ‚ w;r ixfõ§ fudfyd;la ksidfjka Tyqj legqj tkakg ;j;a wfhl= Woõ ÿkafka fï isÿùu lsxia,s mSßiag ;ju;a ord.; fkdyels ksidfjka'
fï Tyq ksjig meñ‚ wjia:dfõ PdhdrEmhl=hs'''Loading...

No comments:

Powered by Blogger.