කිංස්ලි පීරිස්ගේ දියණිය ‘දිවි මගෙන් සමුගත්’ අවාසනාවන්ත හේතුව මෙන්න


lsxia,s mSßiaf.a Èh‚h ‘Èú uf.ka iuq.;a’ wjdikdjka; fya;=j fukak
.dhk Ys,ams lsxia,s mSßiaf.a Èh‚h lùId uOqrx.s mSßiaf.a wjika lghq;= fikiqrdod Èkfha isÿ lsÍug fï jk úg ;SrKh lr ;sfnkjd'

lsxia,s mSßia fï jk úg b;d,sfha isg ish Èh‚hf.a wjika lghq;= i|yd meñŒug msg;aj we;s njhs jd¾;d jkafka'

lùId uOqrx.s mSßia Èh‚h f,a ms<sldjla ksid frda.Sj isáh § mqoa.,sl frday,l§ Ôú;fhka iuq.kq ,enqjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.