වෙඩින් එක දා මන්ලියගේ පියයුරු ස්පර්ෂ කරන්න දී හනිමූන් යන්න සල්ලි හොයාගත්තු අමුතු මනාලිය - වීඩියෝ


fjäka tl od uka,shf.a mshhqre iam¾I lrkak § yksuQka hkak i,a,s fydhd.;a;= wuq;= ukd,sh - ùäfhda 
Ökfha meje;ajQ ux., W;aijhl§ isÿjQ fjkia wdldrfha isoaêhla iïnkaofhka fï jk úg úfoia udOH f;dr;=re jd¾;d lr ;sfnkjd'

meñK isá msßio úu;shg m;alrñka tys§ ukd,sh úiska wehf.a mshhqre iam¾Y lrkakg úúO mqoa.,hskag wjia:dj ,ndÿka w;r ta fjkqfjka weh hï uqo,lao whlr isáhd'

weh fuf,iska uqo,a whlr we;af;a újdy W;aijfhka miqj uOqiuh .;lrk wjia:dfõ úhoï lrkakg njhs úfoia udOH f;dr;=re jd¾;d lr we;af;a'

fï tu wjia:dfõ ùäfhdajhs''''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.