ධම්මික පෙරේරා ලංකාවේ අංක එකේ ධනවතා වුණ හැටි


Oïñl fmf¾rd ,xldfõ wxl tfla Okj;d jqK yeá
miq.shod f,dj m%lg f*da¾íia i`.rdj fy<slr ;snqfka ,xldfõ fïjkúg isák Okj;au mqoa.,hd Oïñl fmf¾rd njh' fya,Sia iud.u"iïm;a nexl=j"mEka taIshd nexl=j"frdah,a firñlaia we;=¿ iud.ï .Kkdjl jeäu fldgia ysñlreù isák Oïñl ksis l,g ksis mßÈ wdfhdackh lsÍfï olaI;djh ksid uyd fmdfydif;l=jQ mqoa.,fhls'

Oïñl fmf¾rd Okj;l= njg m;a jQfha jdikd uysuh ksidu fkdfõ' th l%uj;aj ilia flreKq jev ms<sfj<ls'Tyqf.a Ôú;h fjkiajQfha Tyqg yuqjQ tla;rd mqoa.,fhl= ksidh' 1999 § Tyq 32 jkúfha miqjk úg b;d jeo.;a wd¾Ól ud¾f.damfoaYlfhla Tyqg yuq fjhs' Oïñl fï ud¾f.damfoaYlhd iu. tlaj úis wjqreÿ jHdmdßl ie,eiaula ilia lr .;af;ah' tys wruqK jqfKa jir 2019 jk úg Y%S ,xldfõ jHdmdßl wxY 12 l m%uqLhd njg Tyq m;aùuh' fï jk úg tlS jHdmdßl wxYj,ska 9 l m%uqLhd f,i Oïñl lghq;= lrhs' ixpdrl jHdmdrh nexl=lrKh iy we`.¨‍ï jHdmdrh fï jHdmdrj,g wh;ah'

Oïñl fmf¾rdf.a ir, ld¾hd,h fld<U j¾,aâ fÜ%â fikag¾ f.dvke.s,af,a 29 jk ;Ügqfõ msysgd we;' th ,xldfõ Wiu f.dvke.s,a,hs' fï ld¾hd,h iqfLdamfNda.S úOdhlhl=f.a o¾YkSh ldurhla fkdfõ' th wdfhdack ld¾hd,hls' Tyq fï ld¾hd,fha isg úúO wdh;kj, nyq;r fldgia ñ,g f.k kslïu tajdfha m%Odkshd njg m;afjhs' B<`.g tu wdh;khg kdhl;ajh §u i|yd iqÿiq l<ukdlrejka fidhd

.kakd Tyq bÈß .uk i|yd Tjqkag tu wdh;k Ndrlrhs'
Oïñl fmf¾rdf.a ld¾hd,h ;=< we;af;a rduqlr t,aÆ PdhdrEm folla mu‚' bka tlla ckdêm;s uyskao rdcmlaIg Tyq w;g w; fok mska;+rhhs' ;%ia;jdoh mrdch lsÍug mq¿jka jqfKa Tyqg ú;rhs'' Oïñl lshhs' ckdêm;s;=ud oekgu;a rfÜ m%uqL ;k;=re lsysmhlg Oïñl m;a lr ;sfí' l,l§ Tyq ,xld wdfhdack uKav,fha iNdm;s úh' th 2010 §h' fï ld,fha§ Y%S ,xldj ;=<g fvd,¾ 50000 g jvd f.kjq;a wdfhdackh lsÍug yels ´kEu flkl= iu. l;d lsÍug Tyq iqodkñka isáfhah'

Tyqf.a frdh,a firñlaia ,xld wdh;kh jir 2010 § fyd|u wdishdkq Ydka;slr iud.ï 200 ka tlla f,i f*da¾íia i`.rdj ,ehsia;= .; lr ;snq‚' tys jd¾Isl wdodhu ta jk úg fvd,¾ ì,shkhlg iaj,amhla wvq úh'

wo Oïñl fmf¾rdf.a jHdmdr rdcOdkshg Y%S ,xld fldgia fjf<| fmdf<a ,ehsia;= .; iud.ï 23 la wh;a h' th fldgia fjf<| fmdf<a wf,ú jk iuia; iud.ï iuQyfhka 8] ls' Tyq fï jk úg ish jHdmdßl yia;h ;dhs,ka;h" bkaÿkSishdj" cmdkh" tlai;a rdcOdksh iy fjk;a rgj,a olajd jHdma; lr ;sfí' tlS cd,h ;=< fiajh lrk Y%ñlhka m%udKh 62000 ls' lekvdfõ fjda,audÜ iud.ug Tyq NdKav imhhs' tfiau ,Sjhsia fvksï iud.ugo Tyq frÈ imhhs' óg wu;rj fvd,¾ ì,shk .Kkl j;alula Tyqg tl;= lrk fm!oa.,sl leisfkda jHdmdrhlao Oïñl i;=j ;sfí' Tyqf.a iud.ï iuQyh ksis f,i nÿ f.jhs'

Oïñl fmf¾rdf.a Ôú; l;dj mgka .kafka f,dal b;sydifha isák we;eï Okj;=kaf.a Ôú; l;dj fuka jerye,sf.dvj,a iy ÿmam;a lu w;ßka fkdfõ' Tyqf.a uq;a;d Tyq Wmka mhd., úiQ Okj;au ñksidh' fï Okj;dg m%foaYfha l=Uqre bvï fndfydauhlau wh;aj ;snq‚' Oïñlf.a mshd is,a,r lv fjf<kafols' Tyqf.a uj .=rejßhl jk w;r Oïñlg uqo,a l<ukdlrKh iy Ôjk l=i,;d ms<sn| mqyqKqj imhk ,oafoa weh úisks' jhi wjqreÿ 11 § Oïñlf.a wïud uilg Tyqg remsh,a 300 la §ug mgka .;a;dh'

t;eka isg jir 8 la ;siafia Oïñlg mdi,a .dia;= wdydrmdk i|yd hk úhoï orkakg isÿ jQfha fï uqo,sks' wdfhdaclhl= jYfhka Tyq Ôú;h mgka .ksñka fld<U msysá ;u ududf.a lfâ bÈßmsg nvq úl=KQ fmaukaÜ fjf<kafol=g iq¿ fmd,shla u; uqo,a Khg fohs' bka miq Tyq celafmdÜ hka;% lsysmhla ñ,g f.k tajdhska wdodhï Wmhkag mgka .kS'
1987 jk úg Y%S ,xldfõ isú,a hqoaOh l%ufhka W.%ùug mgka .;a w;r fudrgqj úYajúoHd,fha Tyq yodrñka isá Wmdê mdGud,djo lvd lmam,a fõ' wk;=rej ;dlaI‚l lghq;= mqyqKq ùu i|yd Tyq ;dhsjdkhg hhs' ;=kauilg miq wdmiq ,xldjg tk Oïñl celafmdÜ hka;% ksIamdokh lr wf,ú lsÍug mgka .kS'

fï i|yd msysgqjk ,o l=vd lïyf,a wëlaIl f,i ish 17 yeúßÈ ifydaorhd jk yÍkaøf.a fiajh ,nd .ekSug Tyqg yels fõ' ^Tjqkaf.a nd, ifydaorhd jk wkqreoaO ta jk úg 15 yeúßÈ jQ w;r wo Oïñlf.a jHdmdrj, fiajh lrhs' Oïñlg ifydaoßhlo isà& 1993 § Oïñl iQÿ jHdmdrhg wj;S¾K fjñka ish m<uq jk leisfkdaj újD; lrhs' fï Èkj, Tyq iQodkï fjkafka laùkaianß ßfidaÜ wekaâ leisfkda kñka ;Ügq 4 la Wi ldur 500 iukaú; oejeka; jHdmdrhla f.dvkeÕêugh' wo jk úg Tyq celafmdÜ ueIska idokafka ke;' ;u leisfkdaj,ska ,efnk ,dNh ;u iuia; jHdmdrj,ska ,efnk ,dNfhka 3] ;a 4] ;a w;r m%udKhla nj Tyq fmkajd fohs'

Tyqf.a jHdmdßl kshuqjd Tyqg yuqjkafka 1999 §h' ta úYsIag mqoa.,hd cd;Hka;r uQ,H wruqof,a Y%S ,xld ksfhdað; k§ï W,a yla h' jHdmdßl f,dalh ;=< yeisfrk yeá;a" l<yldß úh hq;= m%udKh .ek;a k§ï W,a yla úiska Oïñl fmf¾rdg W.kajk ,§' wk;=rej c¾uksfha K;‍W nexl=fõ meje;s mqyqKq ieishlg Oïñl fmf¾rd hEùug k§ï W,a yla lghq;= lrhs' fï .uk hk Oïñl wdmiq tkafka uqo,a l<ukdlrKh lrk wdldrh;a wjodkï u.yeÍu;a m%.=K fldgh'

bka miq tlfïihl ys|.kakd W,a yla iy Oïñl fmf¾rd úis wjqreÿ jHdmdßl ie,iqu ms<sfh, lrhs' ta ie,iqfuka ;j b;sßj we;af;a jir 6 la mu‚' ta w;r ta ie,iqug wod< wxY 12 lska w;am;a lr .ekSug Tyqg ;j b;sßj we;af;a wxY 3 la mu‚' tajd kï fi!LH wxYh" rlaIK wxYh iy fg,sfldï fjf<|fmd<hs' fï ;=<ska m<uq fol Tyq oekgu;a ie,iqï lr ;sfí' tfy;a b;d blaukska fjkia jk ;dlaIKhla ;sfnk f,dalhl fg,sfldï jHdmdrh fln÷ úh hq;=o hkak .ek Tyq ;jÿrg;a fidhd n,ñka isà'

ixpdrl jHdmdrhg wdfhdackh lr ;sfnk Oïñl fmf¾rd i;=j iqfLdamfNda.S ksjdvq ksfla;k iy fydag,a ;sfnk w;r tajd i;= iuia; ldur .Kk 600 ls' bÈßfha§ ;j;a ldur 1200 la Y%S ,xldfõ ixpdrl jHdmdrhg yÿkajd §ug Oïñl lghq;= lrkjd we;' Y%S ,xldj ish b;sydifha uq,a j;djg miq.sh jif¾§ ixpdrlhka oi,laIhla rg ;=<g meñ˜fï w;aoelSu úkafoah' 2016 jk úg fuys tk ixpdrlhka .Kk úismka,laIhla jkq we;s nj;a 2020 jk úg tu .Kk iaÒr jYfhka mkia ,laIhla jk nj;a Oïñl lshhs'

;u id¾:l;ajh .ek Oïñl fmf¾rd ;=< we;af;a wdvïnrhls' wo Tyqg ysñ frdah,a firñla ,xld iud.u jir 2000 jk úg" tkï Tyq tu iud.u ndr.ekSug fmr" Wmhñka isáfha wjqreoaolg fvd,¾ ,laI 4 la mu‚' tfy;a fï jif¾ ud¾;= 31 ka wjika jQ uqo,a j¾Ih ;=< tu iud.u wfmalaIs; wdodhu fvd,¾ oi,laI 127 jk w;r thska fvd,¾ oi,laI 18 lau ,dN jYfhka jd¾;d flfrkjd we;'
Tyq iNdm;sOQrh ork iïm;a nexl=j jir 2007 jk úg fvd,¾ oi,laI 10 l ,dNhl isg fvd,¾ oi,laI 41 olajd ,dNhlg m%úYag úh' wjqreÿ 135 la mer‚ jHdmdßl iud.ula jk fya,Sia iud.fï fldgia ñ,g .ekSug mgka .;a Tyq wo tys f,dl=u fldgia lrejdh' fï wjqreoafoa iema;eïn¾ 30 jk od jk úg tu iud.u 12 udihla ;=< ,enQ wdodhu fvd,¾ ñ,shk 615 la úh' Oïñlf.a f,dl=u fldïme‚h fya,Siah' 2009 fha ud¾;= 31 jk úg fï iud.fï ,dNh fvd,¾ 28 ,laIh f;la by< .sfhah' Tyq fya,Sia wOHlaIl uKav,hg tla jk úg tys jd¾Isl wdodhu jQfha fvd,¾ úismka,laIhla mu‚'

Oïñlf.a ol=Kq w; jkafka Tyqg lsisu kElula ke;s ksu,a fmf¾rdh' Tyq ksu,a fmf¾rd yuqjkafka jir 2000 § mEkataIshd nexl=j ñ,g .ekSfï§h' 54 yeúßÈ ksu,a mEkataIshd nexl=fõ fiajh lrñka isáh§ tys fldgia ñ,§ .; hq;= wdldrh Oïñlg lshd ÿkafkah'

Oïñlf.a m<uqjeks fyda,aäka iud.u je,sn,a *skEkaiah' Tyq i;= iud.ï y;l Ndrldr;ajh orK je,sn,a iud.u jir 2011 § iSudiys; fmdÿ iud.ula njg m;a úh' je,sn,a 2" je,sn,a 3" je,sn,a 4 iy je,sn,a 5 hkqfjka ;j;a iud.ï y;rla msysgq ùug Tyq wfmalaId lrhs' thska iud.ï 3 la Tyqf.a 13 yeúßÈ Èh‚hg;a oi yeúßÈ iy y;a yeúßÈ mq;dg;a §u Tyqf.a wfmalaIdjhs' tajdfha ysñlrejka Tjqka kuqÿ tajd l<ukdlrKh lrkafka jD;a;slhkah…

Oïñl lshhs' fuúg b;=re jk je,sn,a iud.ï fol u.ska Wmhk ish¨‍ ,dN mqKH lghq;= i|yd fh§u fï fn!oaOhdf.a woyih' 1999 isg Tyq Ndjkdj m%.=K lr ;sfí' Ndjkdj u.ska ,nd.;a Ñ;a; tald.%;dj yryd wruqKq idlaId;a lr .ekSug yels jQ nj Tyq úYajdi lrhs' u;ameka mdkh fkdlrk Tyq Ñ;%mg ne,Sug leu;s ke;' Tyq ld¾j,g m%shlrk w;r tajd u¾iSãia fnkaia r: muKlau úh hq;=h' Tyqg fnkaia r: 6 la ;sfí' fuf;la tod .; l< Ôú;h ;=< Tyqg wh;aj ;sfnkafka wf;a n¢k Trf,daiq folla mu‚' ta folu frdf,laia Trf,daiqh'
Oïñl fmf¾rdf.a j;alu fvd,¾ oi,laI 550 la nj jd¾;d ù ;sfí'

wkqr fid,ukaia
Loading...

1 comment:

  1. I LOVE THIS IDEAS..............
    I Fellow Dammika Sir...........

    ReplyDelete

Powered by Blogger.