පෙම්වතා එක්ක රණ්ඩු වුණු කවීෂා වාහනය ඕනකමින් හප්පාගෙන දිවිනසා ගත්තාද..?


fmïj;d tlal rKavq jqKq lùId jdykh ´klñka ymamdf.k Èúkid .;a;do''@ 
wo WoEik kqf.af.dv cqì,s lKqj ykaÈfha wk;=rlska ñh.sh kjl ks<s lùId wfhaIdksf.a urKh weh úiska Èú f;drlr.ekSfï wáfhka ys;du;d isÿ lr.;a jdyk wk;=rla njg fï jkúg u; m< fjñka mj;skjd'

wef.a fmïj;d iu. we;sjQ wdrjq,la fuhg uq,aù ;sfnk nj hs mqj;a wdrxÑ ud¾. mjikafka'

jHdmdßlfhl= jk wef.a fmïj;d iu. weh Bfha rd;%sfha we;s lr.;a tu wdrjqf,ka miqj weh Tyq iu. wukdmj fudag¾ r:hg ke.S we;s w;r —uu jdyfka ymamf.k uefrkjd˜ hkqfjka tys § mjid we;s nj o tu wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a i|yka lrkjd'

weh lshQ f,iskau tu jdykh u| ál ÿrla fõ.fhka mojdf.k .sh weh nia r:hla yd úÿ,s lKqjla w;r ia:dkhla fj; jdykh mdfrka bj;g yrjd ymamdf.k we;s nj o jeäÿrg;a u; m, ù ;sfnkjd'

weh mojdf.k .sh kùk;u ksidka ud¾É j¾.fha fudag¾ r:h fuu wk;=r ksid fmdä mÜgïù .sh w;r nia r:fha miqmi m%foaYhgo ydks isÿ jqKd'

ud;f,a m%foaYfha isg fg,s kdgH ks<shl yd ksrEmsldjl f,i jD;a;sfha fhfokakg fld<Ug meñ‚ lùId ñhhkúg 23 yeúßÈ úfha miqjqKd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.