රාජිත ප‍්‍රසිද්ධියේ ඇදගෙන නාගනී.. ජනපති කී දේ නෑමයි කියන්න විත් මල පනී.. තමා සුදනා බවත් අනිත් අය හොරු බවත් කියයි – වීඩියෝ


rdð; m‍%isoaêfha weof.k kd.kS'' ckm;s lS foa kEuhs lshkak ú;a u, mkS'' ;ud iqokd nj;a wks;a wh fydre nj;a lshhs ) ùäfhda
ysgmq wdrla‍Il f,alïjrhd iy kdúl yuqodm;sjre ;sfofkla Widúhg olaldf.k hdu ms,sno ;ukaf.a oeä ms,sl=, m‍%ldY lrkafka hhs ckdêm;sjrhd úiska l, m‍%ldYh tfia lf,a ke;ehs udOH yuqjk§ lshkakg wd weu;s rdð; fiakdr;ak udOHfõ§kaf.a m‍%Yak lsÍï yuqfõ fldam .;af;ah' Tyq È.ska È.gu lshd isáfha ckdêm;sjrhd m‍%ldY lf,a ysgmq kdúl yuqodm;sjre ;sfokd .ek ñi ysgmq wdrla‍Il f,alïjrhd .ek fkdjk njhs' ckdêm;sjrhdf.a m‍%ldYh iys; ùäfhdaj my; oelafjhs'

udOH yuqfõ§ Tyq iDcqj fkdlshqj;a wdKavqfõ tcdm md¾Yjh b,lal lrñka ;Èka woyia m, l, nj b;d meyeÈ,sj fmksk'

uq¿ udOH idlÉpdj mqrdu ckdêm;sjrhdf.a md¾Yjh b,lal jk lsisÿ úfõpkhla weu;sjrhd úiska isÿ fkdlsÍu úfYaIh'

flfia fj;;a rdð; fiakdr;ak uy;do ¥IK fpdaokd /ila t,a,ù we;s weu;s jrfhla jk w;r w,a,ia fyda ¥IK fldñika iNdfjka ta ms<sno mÍlaIK mej;aùug Tyqg leoùï /ila l< w;r ta lsisjlg;a weu;sjrhd iyNd.S fkdjQ w;r wo olajdu w,a,ia fldñiu u. yßñka isáhs'

ckdêm;s tod l, l;dj 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.