සැමියාට අනියම් බිරියන් සපයන බිරියක් මෙන්න ලංකාවේ වෙන දේවල්


ieñhdg wkshï ìßhka imhk ìßhla
myf<dia úhe;s nd, jhialdr oeßhla rjgdf.k ;u ksfjig le|jdf.k f.dia ;u iajdñhdg ¥IKh lsÍug fm,Uùu yd wkqn, §fï isoaêhla iïnkaOfhka 22 yeúßÈ ldka;djla iy nd, jhialdr oeßh 
kS;Hkql+, Ndrldß;ajfhka wmyrKh lr ia;%S ¥IKhla isÿlsÍu iïnkaOfhka wehf.a iajdñ mqreIhdo wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miqj ,nk 24od olajd rla‍Is; nkaOkd.dr .;lsÍug lka;f,a ufyia;%d;a yd Èid úksiqre ;=is; Oïñl WvqjúOdk uy;d ksfhda. lf<ah'

ßudkaâ lrk ,oafoa lskakshd lsß[a[xflaks mÈxÑ 32 yeúßÈ tlaore mshl= yd iellref.a ìßh jk 22 yeúßÈ ldka;djls'
w.;shg m;a 15 yeúßÈ oeßhf.a 

uj úfoaY .;ù we;s w;r mshd fjk;a újdyhla lrf.k msg m%foaYhl mÈxÑ ù we;' oeßh ñ;a;‚h <Õ ye§ jeã we;' wi, ksfjil mÈxÑ 22 yeúßÈ ldka;dj fï oeßhg fhdackd fldg we;af;a ;ukaf.a ksfjig f.dia ;u ieñhdf.a ìßhka f,ig újdy ù fofokdu tu ksfjfia tlg i;=áka Ôj;a fjuq hkakh'

miqj oeßh rjgdf.k ;u ksfjig lekaodf.k .sh ielldßh oeßh iuÕ wUq ieñhka f,i yeisÍug ;u iajdñhdg Ndr§ we;' iellre ;u ìßhf.a leue;af;ka oeßh lSm úglau ¥IKh lrk ,o nj wêlrKfha§ wkdjrKh úh'

oeßhf.a ñ;a;‚h isoaêh iïnkaOfhka jdkawe< fmd,sishg meñ‚,s fldg we;' jdkawe< fmd,sia ia:dkdêm;s fmd'm' ví'tï' isßj¾Ok uy;df.a Wmfoia msg wmrdO úu¾Yk wxYfha ia:dkdêm;s W'fmd'm' wfífldaka" <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ia:dkdêm;s W'fmd'm' wfkdaud l=udß hk ks,OdÍyq isoaêh iïnkaOfhka mÍla‍IK fufyhj;s'

lka;f,a - ví'tï' úl%uisxy 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.