728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, October 24, 2016

  යාපනයේ වෙඩි වැදුණු සිසුන් ගිය මෝටර් බයිසිකලය ලංකාවේ තහනම් එකක්ලු

  hdmkfha fjä jeÿKq isiqka .sh fudag¾ nhsisl,h ,xldfõ ;ykï tlla¨‍
  W;=f¾§ ñh.sh úYajúoHd, isiqka fofokd .uka l< h;=remeÈh iS' iS' 1000 j¾.fha furg ;ykï h;=remeÈ j¾.fha tlla‌ nj wkdjrKh ù we;'

  fuu wên,e;s h;=remeÈ j¾.hg W;=f¾ fudag¾r: m%jdyk n,OdÍka n,m;% §u nrm;< ielhg lreKla‌ njo wdrla‍Il wdrxÑ ud¾. mejiSh'

  miq.sh ld,h ;=< ì%;dkH vhia‌fmdardj úiska W;=f¾ úYajúoHd, isiqkag fuu h;=remeÈ m%odkh lr we;ehs wkdjrKh ù ;sfí'

  pqkakdlï fmd,sisfha nqoaê wxY ks,OdÍka fofokdg myr ÿka l,a,sh o meñK we;af;a 1000 iS' iS' j¾.fha wên,e;s h;=remeÈj,ska nj tu wdrxÑ ud¾. mjihs'

  lS¾;s j¾Kl=,iQßh
  Èjhsk
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: යාපනයේ වෙඩි වැදුණු සිසුන් ගිය මෝටර් බයිසිකලය ලංකාවේ තහනම් එකක්ලු Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top